ÅôïéìÜæåôáé íá êüøåé êïñäÝëá ôï õäáôïäñüìéï ôçò ÐÜôñáò êáé íá áëëÜîåé ôá äåäïìÝíá óôçí Á÷áÀá…!» Ôï õäáôïäñüìéï ìåôÜ ôçí óçìåñéíÞ åðéèåþñçóç ôçò åðéôñïðÞò õäáôïäñïìßïõ ðáßñíåé Üäåéá ëåéôïõñãßáò êáé åôïéìÜæåé ôçí Ýíáñîç ôïõ óôéò åðüìåíåò åâäïìÜäåò ìå ôç Hellenic Seaplanes íá óõììåôÝ÷åé óôï åðåíäõôéêü ó÷Þìá! Áíïßãïõí ïé ðýëåò ôïõ õäáôïäñïìßïõ êáé ãßíåôáé Ýíá áðü ôá ðñþôá ìå Üäåéá ëåéôïõñãßáò! Ç ÐÜôñá åôïéìÜæåôáé íá õðïäå÷ôåß ôá õäñïðëÜíá ôçí êáëïêáéñéíÞ óåæüí..! Ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï áðïêôÜåé ç ÐÜôñá êáèþò åôïéìÜæåôáé ìåôÜ áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá íá åíåñãïðïéÞóåé êáé ðÜëé ôï õäáôïäñüìéü ôçò! Áõôü áðïôåëåß ôï ôåëéêü óôÜäéï, åöüóïí ïé åãêáôáóôÜóåéò ôïõ õäáôïäñïìßïõ ðÜñïõí Ýãêñéóç ãéá ôçí ÷ñÞóç ôïõò! Ìå ôçí ôõðéêÞ äéáäéêáóßá ôçò Ýãêñéóçò, ôï õäáôïäñüìéï ôçò ÐÜôñáò èá ãßíåé ôï ðñþôï õäáôïäñüìéï ìå Üäåéá ëåéôïõñãßáò óôçí Ðåëïðüííçóï, ðëÞñùò åíáñìïíéóìÝíï ìå ôïí íÝï íüìï. Åéäéêüôåñá, êëéìÜêéï ôçò Áñ÷Þò ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò – ÁÐÁ, Ëéìåíáñ÷åßïõ, Áóôõíïìßáò êáé ÐõñïóâåóôéêÞò âñÝèçêå óôçí ðñùôåýïõóá ôçò Á÷áÀáò þóôå íá åëÝãîåé ôéò ÷åñóáßåò êáé õäÜôéíåò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ õäáôïäñïìßïõ êáé íá äþóåé ôï ïñéóôéêü ðñÜóéíï öùò ãéá ôçí åðáíáëåéôïõñãßá ôïõ õäáôïäñïìßïõ. ÊáôÜ ôçí åðéèåþñçóç, ðáñåõñÝèçêáí õøçëüâáèìá óôåëÝ÷ç ôçò Hellenic Seaplanes ðïõ óõììåôÝ÷åé óôï ìåôï÷éêü-åðåíäõôéêü ó÷Þìá ôïõ õäáôïäñïìßïõ óôçí åôáéñåßá Õäáôïäñüìéï ËéìÝíïò Ðáôñþí. ÐñïçãïõìÝíùò, ï Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò Ðáôñþí (ÏËÐÁ) åß÷å ôñÝîåé üëåò ôéò áðáñáßôçôåò äéáäéêáóßåò ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò Üäåéáò ßäñõóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôïõ õäáôïäñïìßïõ óôï ëéìÜíé ôïõ êáé ðëÝïí ðñï÷ùñÜåé óôçí áêüìá êáëýôåñç åìðïñéêÞ áîéïðïßçóÞ ôïõ, äßíïíôáò îáíÜ åíåñãü ñüëï óôï õäáôïäñüìéï ôçò Á÷áúêÞò ðüëçò. Óôï ðëáßóéï ôçò åðéèåþñçóçò ôïõ õäáôïäñïìßïõ Ðáôñþí, o Ðñüåäñïò êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò Hellenic Seaplanes, ê. Íéêüëáò ×áñáëÜìðïõò áíÝöåñå: «Åßìáóôå ðïëý éêáíïðïéçìÝíïé ðïõ ç Hellenic Seaplanes âÜæåé óôïí åðåíäõôéêü ôçò ÷Üñôç ôï õäáôïäñüìéï Ðáôñþí, Ýíá áðü ôá ðñþôá õäáôïäñüìéá ðïõ åîõðçñÝôçóáí ôïõ óêïðïýò ôùí õäñïðëÜíùí, Ýíá ìÝóï åíáëëáêôéêü ðïõ Ýñ÷å

Στην τελική ευθεία προκειμένου η Πάτρα να αποκτήσει το δικό της υδατοδρόμιο που είναι έτοιμο για λειτουργία με σκοπό να… εκμηδενίσει τις αποστάσεις.
Η Πάτρα έρχεται πιο κοντά, με το νέο της υδατοδρόμιο, το οποίο είναι έτοιμο για λειτουργία.

Το υδατοδρόμιο Πάτρας είχε ήδη αδειοδοτηθεί με το Ν.4146/13 από το Μάιο του 2017 κατόπιν συνεργασίας του «Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε.» με την ανάδοχο εταιρεία «Ελληνικά Υδατοδρόμια».

Πλέον, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση από την αρμόδια Επιτροπή Υδατοδρομίων ώστε να επικαιροποιηθεί η άδεια σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο Ν.4663/20.

Ως Φορέας λειτουργίας του Υδατοδρομίου Πάτρας έχει επιλεγεί η μικτή εταιρεία «Υδατοδρόμιο λιμένος Πατρών ΙΚΕ» στην οποία πλειοψηφών εταίρος είναι η «Ελληνικά Υδατοδρόμια».

Η εταιρεία GRECIAN AIR SEAPLANES, που βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης Πιστοποιητικού Κοινοτικού Αερομεταφορέα (AOC) για πτήσεις υδροπλάνων, έχει συμπεριλάβει την Πάτρα στο δίκτυο προορισμών που θα εξυπηρετεί προγραμματίζοντας να την συνδέει με τα νησιά του Ιονίου, με παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου, με νησιά του Αργοσαρωνικού και άλλα νησιά όπου θα δημιουργηθούν υδατοδρόμια.

Ενδεικτικά οι χρόνοι πτήσεων με Υδροπλάνο από το Υδατοδρόμιο της Πάτρας θα είναι:

  • Προς την Αθήνα (Πειραιάς) 45 λεπτά
  • Προς την Κέρκυρα 55 λεπτά
  • Προς τις Σπέτσες 42 λεπτά
  • Προς την Πύλο 38 λεπτά
  • Προς την Κεφαλονιά 28 λεπτά
    «Το τελικό στάδιο ώστε το υδατοδρόμιο της Πάτρας να είναι πλήρως αδειοδοτήμενο υδατοδρόμιο, το πρώτο πανελλαδικώς είναι γεγονός», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ ΑΕ, Παναγιώτης Τσώνης, ο οποίος ευελπιστεί ο ερχομός των υδροπλάνων ξανά στην πόλη να μεγιστοποιήσει το brand name της, προσελκύοντας Έλληνες και ξένους τουρίστες. Συν τοις άλλοις, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια» Τάσο Γκόβα, το Υδατοδρόμιο Πάτρας, ως το κεντρικό Υδατοδρόμιο της Δυτικής Ελλάδας, θα αποτελέσει τον «οδηγό» για να δημιουργηθεί ένα εκτενές δίκτυο υδατοδρομίων στις υπόλοιπες παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου γεγονός που θα επιτρέψει την γρήγορη, ασφαλή και ευέλικτη μετακίνηση κατοίκων και τουριστών με πτήσεις υδροπλάνων.

Πηγή: gnomip.gr