ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Διακηρύσσει ότι:

Για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Διοικητηρίου της Δ.Ε. Κλειτορίας, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Το μίσθιο πρέπει:

• Να είναι σύγχρονο ανακαινισμένο κτίριο, με δυνατότητα θέρμανσης του χώρου.

• να βρίσκεται πλησίον της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας Κλειτορίας και πλησίον του υπάρχοντος Δημοτικού καταστήματος.

• να έχει τουλάχιστον επιφάνεια 85 τετραγωνικών μέτρων.

• να διαθέτει απρόσκοπτη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ (ισόγειο ή να διαθέτει αδειοδοτημένο ανελκυστήρα).

• να διαθέτει ρολά ασφαλείας και δύο τουαλέτες.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης (μέχρι και την 25 – 8 – 2020).

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, του Δήμου (Ευσ. Κηπουργού 6 Καλάβρυτα) και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, συντασσομένης σχετικής έκθεσης, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στον Δήμο Καλαβρύτων, Τηλέφωνο: 2692 360406 και για χρονικό διάστημα 20 ημερών από την δημοσίευσή της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος