Εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης 4,304,486 εκατομμυρίων ευρώ του Δήμου Καλαβρύτων από το Υπουργείο Εσωτερικών για το έργο ” Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης Δ.Ε Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων”

Αντικειμενικός σκοπός του συστήματος είναι να δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου από το οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού.
Η εν λόγω πράξη αποτελείται από δύο (2) υποέργα:

  • Υποέργο 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ
    ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
    ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
  •  Υποέργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Δ.Ε.
    ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Επισημαίνεται ότι το σύνολο της δράσης, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας όπου απαιτείται, θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τιθέμενου χρονοδιαγράμματος.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου υπολογίζεται τον Δεκέμβριο του 2024.

Δείτε εδώ όλη την πρόταση χρηματοδότησης 4,304,486 για το έργο ” Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης Δ.Ε Κλειτορίας