Προσφάτως εκλήθη από τον Κύριον εις την αιωνιότητα ένα εκλεκτόν μέλος της Καμενιανίτικης οικογένειας, ο Χαράλαμπος ο Αθανασόπουλος του Ανδρέου και της Γεωργίας, ο Λάμπης όπως τον αποκαλούσαμε. 

Έφερε το όνομα του παππού του, ο οποίος είχε νυμφευθεί την Σωτηρίαν Αρβανίτη από το Λεχούρι Καλαβρύτων, της γνωστής οικογένειας των Καπεταναίων της Παλιγγενεσίας. Η μάνα του ήταν από τους Καμενιάνους από την μεγάλην οικογένειαν των Νικολοπουλέων, τρισεγγονή οπλαρχηγού του Ξεσηκωμού του Γένους. 

Ο Λάμπης πέραν από την αρίστην κληρονομικήν καταγωγήν – καθ’ ότι γόνος ευγενών οικογενειών – είχε τύχει και αρίστης ανατροφής εκ των γονέων του.

Υπήρξεν άριστος οικογενειάρχης, Εθνολάτρης και Πατριδολάτρης, με αφοσίωσιν εις τον Ελληνο-Χριστιανικόν Πολιτισμόν, με πλουσίαν προσφοράν εις τον τόπον μας, οικονομικήν, ηθικήν και πνευματικήν.

Ήταν ηλικίας 75 ετών και ουδέποτε είχεν εμφανίσει αναξιοπρεπή συμπεριφοράν. Στωϊκός πάντα, άκουγε τα προβλήματα των συνανθρώπων του και όλες τις φορές εύρισκε για την λύσιν των την χρυσήν τομήν. Ήξερε να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, το δίκαιον από το άδικον. Προσπαθούσε και απέφευγε τον νομιζόμενον δίκαιον, το οποίον δυστυχώς εις τις ημέρες μας μαστίζει τις κοινωνίες.

Εγνώριζε πάντα εκείνο το παροιμιώδες: «να λέει τα σύκα, σύκα και την σκάρφην σκάρφην»*

  Ήτο λάτρης της εντίμου προσπαθείας, απηλλαγμένος από το αίσχος του ανταγωνισμού.

Αυτός ήταν ο Λάμπης του Κανελλανδρέα, όπως τον αποκαλούσαμε.

Λόγοι υγείας, συνεπικουρούμενοι και από το προκεχωρημένον της ηλικίας μου, αλλά και από την μακρινήν απόστασιν, δεν μου επέτρεψαν να αποχαιρετίσω τον φίλον μου εκ του σύνεγγυς.

Προς την προσωπικήν του οικογένειαν αλλά και προς τις οικογένειες των αδελφών του με τα συλλυπητήριά μου εκφράζω τον θαυμασμόν μου και την υπερηφάνειάν μου για τον φίλον μου τον Λάμπην, ο οποίος εις όλην του την προσωρινήν ζωήν εξέφραζεν ευγένειαν ψυχής, ακεραιότητα χαρακτήρος, υψηλήν σκοπιμότητα και ανωτερότητα πνεύματος.

Εύχομαι, όπως ο Κύριος «τόν τάξῃ ἐν σκηναῖς δικαίων».

Αγαπητέ αείμνηστε φίλε Λάμπη, υποβάλλω την παράκλησιν, όπως: «ἀπό τήν μακαρίαν ζωήν, τήν παρά τῷ Κυρίῳ, πρεσβεύης καί γιά τούς ἐνοικούντες εἰς τήν προσωρινήν ζωήν».              

* Για όποιον τυχόν δεν είναι πρόχειρος, η σκάρφη είναι ο δηλητηριώδης μέλας ελλέβορος, εντεύθεν και η αντίθεσις «τα σύκα, σύκα και την σκάρφην, σκάρφην» (Στράβων. Γεωγραφικά Ανατολική Ελλάδα, Αριστοφάνης Σφήκες). 

 

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος – Γεωργάκης

Από Καμενιάνους Καλαβρύτων