Καλείστε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00, με φυσική παρουσία και δια τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 41628/2022, ΦΕΚ 3734/Β/14-7-2022, «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ. 38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» (Β’ 3367), τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/09-07-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) 429/12.03.2020 και της Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 375 Α.Π.:39167/2-6-2022 και τα διαλαμβανόμενα στο με αριθ. πρωτ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Καλαβρύτων έτους 2022.

2. Περί αναμόρφωσης-τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2023.

3. Περί ορθής επανάληψης της υπ’αριθμ. 236/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Περί της από 7-7-2022, με αριθ. εξ. κατ. 17/2022 προσεπίκλησης ανακοίνωσης δίκης των Άννας και Αγγελικής Καρναβά του Κων/νου και της Χριστίνας προς το Δήμο Καλαβρύτων», για την αναφορά και την ορθή αναφορά του αρμόδιου δικαστηρίου.

4. Περί έγκρισης μελέτης «Δράσεις Ψηφιακής μεταρρύθμισης Δήμου Καλαβρύτων» καθώς και έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών αρμόδιας επιτροπής.

5. Περί έγκρισης όρων δημοπράτησης της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρου και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και λοιπών οχημάτων» (καλαθοφόρο) προϋπολογισμού 120.000 €.

6. Περί αναμόρφωσης μελέτης Προμήθειας για τα έργα βελτιώσεων στα γήπεδα: Καλαβρύτων, Σκεπαστού, Πετσάκων.

7. Περί απόδοσης λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου Παναγιώτη Ρεκούτη από εκδοθέν χρηματικό ένταλμα προπληρωμής επ’ ονόματί του.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ