Πρόσκλησις εις  την Ιεράν Πανήγυριν Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου, Αροάνια Καλαβρύτων 27.5.23. 

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & 

Πνευματικών Αξιών

Χριστὸς Ἀνέστη καὶ Καλὴ Ἀνάστασιν εἰς τὶς ψυχές μας, τοὺς πλησίον μας, τὸ Ἔθνος μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα !

Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ σᾶς ἐνημερώσωμεν ὅτι ὁ Συνοδικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερώνυμος ὥρισε τὴν ἡμερομηνία τῆς Πολυαρχιερατικῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων (Πολιούχου Ἁγίου Ἀροανίας – Ἀχαΐας καὶ Τριπόλεως – Μαντινείας καὶ Κυνουρίας), εἰς τὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματός μας, εἰς τὴν γενέτειρα τοῦ Ἁγίου, 

Εἰς τὴν ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

διὰ τὴν 27ην Μαΐου 2023!!!!!!!!!

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ ὀργανώσετε ἄλλες ὑποχρεώσεις σας καὶ νὰ προσέλθετε εἰς τὴν ἐν λόγῳ Πολυαρχιερατικὴν Ἱερὰν Πανήγυριν. 

Θὰ προσπαθήσωμεν οἱ χαιρετισμοί, τὸ καλλιτεχνικὸν πρόγραμμα, οἱ βραβεύσεις καὶ τὸ γεῦμα νὰ εἶναι σύντομα, οὕτως ὥστε μετὰ τὴν 15:30 ὥρα νὰ δύνανται νὰ ἀναχωρήσουν τόσον οἱ ἔχοντες ἴδιον μεταφορικὸν μέσον, ὅσον καὶ τὰ μισθωμένα λεωφορεῖα μέσῳ τῶν ἀξιοθεάτων, Ἱ. Μ. Ἁγίας Λαύρας, Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαβρύτων, Μνημείου Θυσιασθέντων Καλαβρυτινῶν καὶ Ἱ. Μ. Μεγάλου Σπηλαίου. Οἱ ἔχοντες κινητικὲς δυσκολίες νὰ μὴ ἀνέρχωνται εἰς τὶς ὑψομετρικὲς ἀναβάσεις καὶ εἰς τὶς ἐν γένει δύσκολες – ἐπικίνδυνες προσβάσεις, διὰ νὰ ἀποφεύγωνται ἀτυχήματα. 

Εἶσθε προσκεκλημένοι μας. 

Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΑΤΕΥΣ

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/πρόσκλησις-εις-ιεράν-πανήγυριν-αγ-νέο/

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών Ιστορικόν Εκδηλώσεων I.N. Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου Αροανία Καλαβρύτων

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 

τοῦ Ἁγ.Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, πολιούχου Τριπόλεως καὶ προστάτου Ἀρκαδίας καὶ Ἀχαΐας εἰς τὸν περικαλλέστατον Ἱερὸν Ναόν, τὸ ὁποῖον ἀνήγειρε ἐκ θεμελίων τὸ Ἵδρυμά μας (1).

1.Καλοῦμε τὸν Μακαριώτατόν μας Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης κ.κ.Ἱερώνυμον τὸν Β΄, τοὺς Ἁγίους Συνοδικοὺς καὶ λοιποὺς Ἀρχιερεῖς καὶ γενικὰ κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς φίλους καὶ προσωπικότητες ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ πανηγυρίσωμε τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, Πολιούχου Ἀρκαδίας καὶ Ἀχαΐας.

Ἐξεδήλωσαν μέγιστον ἐνδιαφέρον νὰ προσέλθουν καὶ νὰ συλλειτουργήσουν εἰς τὸν περικαλλῆ Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, μέχρι καὶ ὁ Ἐπίσκοπος BUKOBA Δυτικῆς Τανζανίας κ. κ Χρυσόστομος. Ἐὰν προσέλθῃ καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀφρικῆς, τότε θὰ συνοδεύσῃ τὸν Πατριάρχην καὶ ὁ κ. κ Χρυσόστομος, ὁπότε θὰ συλλειτουργήσουν!!!!!!!!!!

2.Μὲ τὴν Πρώην Γιουγκοσλαβία ἔχομεν ἰσχυρότατον σύνδεσμον, λόγῳ τῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ποὺ ἔχομε ἀποστείλει (τὸ 70 % ἐκ τῶν 100.000 τόνων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ποὺ ἔχομεν ἀποστείλει ὡς Διορθόδοξος Σύνδεσμος  «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» εἶχε προορισμὸν τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία κατὰ τὴν διάρκεια τῶν συρράξεων (πολέμων 1992-2000).

Πρὸς τοῦτο μᾶς ἐτίμησε τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας καὶ ἀπέστειλε ὁ Ἅγιος Πατριάρχης, ἀείμνηστος κυρὸς Παῦλος (2) τὸ συνημμένον Μεγαλόσταυρον τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας (3) διὰ τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Βοσνίας – Ἑρζεγοβίνης κυροῦ Ἀθανασίου Γέφτιτς (4).

Ὁ ἀείμνηστος Πατριάρχης κυρὸς Παῦλος μᾶς εἶχε ἀποστείλει ἐπανειλημμένως Σέρβους Μητροπολίτας καὶ συλλειτουργοῦσαν μὲ Ἕλληνας Ἀρχιερεῖς εἰς διάφορες ἱερὲς τελετὲς εἰς τὴν Ἁγίαν Λαύρα (5), Ἀθήνα (6) καὶ λοιπά.

3.Τὸν ἐπιβλητικὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τὸν ἔχει θαυμάσει ἀκόμη καὶ ὁ μακαριστὸς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος, ὁ ὁποῖος μᾶς εἶχε τιμήσει μὲ τὴν παρουσίαν του κατὰ τὸ ἔτος 2004 ἐπισκεπτόμενος τὸν Ἱ. Ναόν (7), τὸν ὁποῖον περιστοιχίζουν Πνευματικὸν Κέντρον (8), Βιβλιοθήκη, Λαογραφικὸν Μουσεῖον, Ξενῶνες, καὶ λοιπὰ βοηθητικὰ κτίσματα ποὺ ἀποτελοῦν ἕνα, μοναδικὸν ὄχι μόνον διὰ τὴν περιοχὴν ἀλλὰ καὶ διὰ ὅλην τὴν ὑφήλιον, περικαλλέστατον συγκρότημα 

Μεταξὺ τῶν προσωπικοτήτων εἶναι καὶ ὁ Δρ. Sam Chekwas (9), ὁ ὁποίος έχει προτείνει νὰ προσέρχωνται γερουσιαστὲς καὶ λοιπὲς προσωπικότητες εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων διὰ συνέδρια πρὸς ἐπίλυσιν τοπικῶν καὶ διεθνῶν προβλημάτων. 

Ἐπίσης καὶ ὁ τέως Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημήτριος El Khoury (10), τὸν ὁποῖον ἡ χώρα του (Λίβανος) ἀπέστειλε ὡς Πρόξενον εἰς τὴν Μόσχαν καὶ ὁ ὁποῖος ὅλες τίς οἰκονομίες του θέλει νὰ τίς ἔχει ἐπενδύσει εἰς τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ἄλλοι.  

  1. Ὁ δὲ ΛΕΩΝΙΔ ΚΟΥΤΣΜΑΝ, ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὐκρανίας μᾶς εὐχαρίστησε διὰ τὴν ἀποστολὴ τῶν 7 ἐμπορευματοκιβωτίων (container 40 κυβ. μέτρων), ποὺ περιεῖχαν 7.000.000 Εὐαγγέλια εἰς τὴν Ρωσικὴ γλῶσσα, ἀνακοινώνων εἰς τὸ Χριστουγεννιάτικον μήνυμά του (τὸ ἔτος 2003) εἰς τὴν ρωσικὴ γλῶσσα ποὺ ἀκούσθηκε εἰς ὅλες τὶς χῶρες τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως: «Εὐχαριστοῦμε τὸν ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ποὺ μᾶς ἔστειλε 7.000.000 Εὐαγγέλια εἰς τὴν Ρωσικὴ γλῶσσα νὰ ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά».

Εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης μᾶς ἀπέστειλε τὸ παιδικὸ χορευτικὸ συγκρότημα «Dzerelets» ὡς προπομπόν του καὶ ἔδωσε παραστάσεις εἰς τὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματός μας εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων (11)  καὶ εἰς τὴν πόλιν τῶν Καλαβρύτων(12). 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος    Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου   

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1.Ἐνθύμιον ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων (Σεπέμβριος 2002).

 

  1. Συνάντησις μὲ τὸν ἀείμνηστον Πατριάρχην κυρὸν Παῦλον τῆς Σερβίας εἰς τὴν Ἀθήνα.

 

  1. Ὁ Μεγαλόσταυρος τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας πρὸς ἡμᾶς.

 

  1. Ἐπίδοσις τοῦ Μεγαλόσταυρου τοῦ Ἁγίου Σάββα τῆς Σερβίας ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου τῆς Σερβίας κυροῦ Παύλου, μέσῳ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Βοσνίας – Ἑρζεγοβίνης κυροῦ Ἀθανασίου Γιέφτιτς.

 

Συλλείτουργον  Σέρβων Μητροπολιτῶν 

 

5.Εἰς τὴν Ἁγίαν Λαύραν καὶ Μέγα Σπήλαιον.

 

  1. Εἰς τὴνἈθήνα.

Ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων 

7.εἰς τὸν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου 

  1. εἰς τὰ προσκτίσματα του.
  2. Δρ. Sam Chekwas εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων. 

10.Ὁ τέως Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς ἐγγὺς Ἀνατολῆς καὶ νῦν Πρόξενος τοῦ Λιβάνου εἰς τὴν Μόσχαν κ. Δημήτριος El Khoury εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.

Τὸ ἀποσταλὲν ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Λεωνίδ Κούτσμαν παιδικὸ χορευτικὸ συγκρότημα «Dzerelets» ὡς προπομπός του εἰς παραστάσεις 

11.εἰς τὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματός μας εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων 

καὶ 

  1. εἰς τὴν Πόλιν τῶν Καλαβρύτων.

https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/πρόσκλησις-εις-ιεράν-πανήγυριν-αγ-νέο/