ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΠΡΑΞΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Αφού λάβαμε υπόψη:

Ι) Τις διατάξεις των άρθρων 15§§1 περ. α΄ και 7 περ. α΄ σε συνδ. με περ. γ΄ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», την από 11-03-20 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11-03-20) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και: Α) το άρθρο πρώτο της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33202/28-05-20 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 2033/28-05-20), με το οποίο αποφασίστηκε η λειτουργία από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο τέταρτο, των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας, Β) το άρθρο δεύτερο της ίδιας ΚΥΑ, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η συνέχιση της αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020, μετά την παρέλευση του οποίου άρχεται η πλήρης λειτουργία τους, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο τέταρτο, με τις αναφερόμενες σ’ αυτό εξαιρέσεις.

ΙΙ) Την ανάγκη ρύθμισης ειδικότερων ζητημάτων, που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο της ανωτέρω Κ.Υ.Α. ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Δικαστηρίου, που τοιχοκολλάται στην είσοδό του και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, εφόσον διαθέτει.

Ο Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   O T I

  1. Από 1η Ιουνίου 2020 διεξάγονται κανονικά όλες οι πολιτικές δίκες. 
  2. Όλα τα τμήματα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων (πολιτικό ποινικό και διοίκησης) επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία και διεκπεραιώνουν όλες ανεξαιρέτως τις εργασίες που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, εξαιρουμένης της κατάθεσης κλήσεων για επαναφορά προς συζήτηση υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, ήτοι από 13-03 έως 31-05-2020, δεδομένου ότι οι υποθέσεις της νέας τακτικής διαδικασίας έχουν προσδιοριστεί οίκοθεν, ενώ για τις λοιπές υποθέσεις αναμένεται νομοθετική ρύθμιση ως προς τον ειδικότερο τρόπο επαναφοράς του προσδιορισμού τους.
  3. Κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως και 21.06.2020 δεν θα διεξάγονται ποινικές δίκες, εξαιρουμένων:

Α) Της εκδίκασης αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορούν κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

Β) Της κλήρωσης των ενόρκων και έναρξης της συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις: (α) που αφορούν κακουργήματα, με προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και (β) που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής έως τις 31.1.2021. 

Γ) Της εκδίκασης κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

Δ) Των ποινικών δικών που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 

Ε) Της εκδίκασης των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος ΠΚ και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α ́ 106) και στην μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 

ΣΤ) Της δημοσίευσης αποφάσεων. 

Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (01-06 έως 21-06-2020) θα διεξάγονται κανονικά και οι δίκες ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.

  1. Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων και στην είσοδο του Δικαστηρίου και να κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαβρύτων και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων. 

Καλάβρυτα, 29 Μαΐου 2020

Η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων

 

Ιωάννα Ξυλιά

Πρόεδρος Πρωτοδικών