Το Νέο Αιολικό Πάρκο που θα Σκεπάσει τα χωριά μας και τα Καλάβρυτα!!!

Στην τελική φάση υλοποίησης βρίσκεται το νέο Αιολικό Πάρκο που περιλαμβάνει το Σκεπαστό, την Κερπινή αλλά και τα Καλάβρυτα διαβάζουμε στο kerpini.blogspot.gr του φίλου και συμπατριώτη Νίκου Μάρα.

Στο ίδιο άρθρο διαβάζουμε ότι:

  • Το νέο Αιολικό Πάρκο θα αποτελείται από  22 Ανεμογεννήτριες 44 MWatt στη θέση «ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΡΙΜΩΝΑΣ – ΚΟΥΡΠΕΣ» μέχρι το τέλος του 2020, που αδειοδοτήθηκε στις 21 Ιουνίου του 2018, στην εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΑΕ η οποία ανήκει στον Όμιλο «EDF EN HELLAS AE».
  • Δημοσιεύεται επίσης και φωτογραφία που απεικονίζει ακριβώς το Χάρτη τοποθέτησης όλων των ανεμογεννητριών στο τοπογραφικό σχέδιο που έχει αναρτηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η διασπορά των συγκεκριμένων ανεμογεννητριών είναι 9 στα όρια της Κερπινής, 8 του Σκεπαστού και 5 στις Αυλές-Καλάβρυτα.
  • Για την κατασκευή του νέου Αιολικού Πάρκου στα Καλάβρυτα η αίτηση είχε υποβληθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2008. Το έργο έλαβε άδεια παραγωγής ενέργειας στις 21 Ιουνίου του 2018, με διάρκεια 25ετίας και θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί έως το τέλος του 2020 πλέον όποιας χρονικής παράτασης θα δοθεί λόγω κορονοϊού.

Δημοσιεύονται επίσης εύλογα ερωτήματα που σίγουρα χρήζουν άμεσης απάντησης όπως:

  • Έχουν όλα αυτά τεθεί σε συζήτηση και σε γνώση από το Δήμο Καλαβρύτων, από τα Κοινοτικά Συμβούλια Σκεπαστού, Κερπινής και Καλαβρύτων πριν δοθεί η τελική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση;
  • Έχουν εξεταστεί οι επιπτώσεις στο Τουρισμό της περιοχής καθώς και στην φανταστική θέα που θα παρουσιάσουμε με τις τεράστιες Ανεμογεννήτριες ως φόντο στο Πανελλήνιο Ηρώο Αγωνιστών του 1821 στις εκδηλώσεις το 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση;
  • Έχουν όπως αναφέρει και στο τελευταίο τεύχος της (Ιούλιος 2020) η «Ώρα των Καλαβρύτων» εξεταστεί καθόλου οι επιπτώσεις από την νυχτερινή Φωτορύπανση στο Χελμό, στο Αστεροσκοπείο «Αρίσταρχος» και στην επερχόμενη αναβάθμισή του;
  • Τι γίνεται με τα αντισταθμιστικά οφέλη ανταποδοτικότητας μέχρι τώρα από το ήδη υπάρχον Αιολικό Πάρκο «Λίθος» πάνω από τα Χωριά Ρωγούς και Κερπινή και τι έργα έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα Χωριά μας;
  • Τι αντισταθμιστικά οφέλη θα υπάρχουν άραγε από αυτό και που θα πάνε;

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο από kerpini.blogspot.gr εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 562/2018
Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό
ισχύος 44MW στη θέση «ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΡΙΜΩΝΑΣ – ΚΟΥΡΠΕΣ»,
της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στην εταιρεία με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ
Α.Ε.»
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).
2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις»,
ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ Α΄85/04.06.2010
4. Tις διατάξεις του ν. 4152/2012 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012
και 4127/2013», ΦΕΚ Α΄ 107/ 09.05.2013
5. Τις διατάξεις του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων
μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες
διατάξεις» ΦΕΚ Α΄ 8/28.01.2009, και ειδικότερα τα άρθρα 27 και 27Α
6. Τις διατάξεις του ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ” και άλλες
διατάξεις», ΦΕΚ Α` 201/12.9.2001 και ειδικότερα του άρθρου 2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», ΦΕΚ Α΄45/09.03.1999, όπως
ισχύει
8. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010, όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης
του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. » (ΦΕΚ Β΄ 2373/25.10.2011), εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών»
10. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.5707 απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω
Σ.Η.Θ.Υ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 448/04.06.2007)
Πειραιώς 132
118 54 Αθήνα
Τηλ.: 210-3727400
Fax: 210-3255460
E-mail: [email protected]
Web: www.rae.gr
2
11. Την ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
αυτού», ΦΕΚ Β΄2464/03.12.2008, όπως ισχύει
12. Την υπ’ αριθμ. ΑΥ/Φ1/οικ.14586/19.07.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα «Οδηγίες Εφαρμογής διατάξεων του ν. 3851/2010».
13. Την από 30.07.2001 απόφαση της Ρ.Α.Ε. «Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων αδειών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και μικρή Σ.Η.Θ.», όπως ισχύει εφεξής ο «Οδηγός Αξιολόγησης»
14. Την από 20.07.2006 Απόφαση υπ΄αριθμ. 136 της ΡΑΕ
15. Την υπ’ αριθμ. 2534/24.11.2008 απόφαση της ΡΑΕ «Αξιολόγηση Αιτήσεων για Χορήγηση Άδειας
Παραγωγής από Αιολικά Πάρκα στην περιοχή της Πελοποννήσου»
16. Την υπ’ αριθμ. 699/01.08.2012 απόφαση της ΡΑΕ «Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως
περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ, διαπίστωση ορίων
ασφαλούς απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ στην περιοχή αυτή»
17. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Α.Υ./Φ1/οικ. 19598/01.10.2010 «Απόφαση για την
επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των
διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», ΦΕΚ Β΄ 1630/11.10.2010
18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03649/10.10.2008 αίτηση (εφεξής «η Αίτηση») της εταιρείας
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ Α.Ε.», για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό
σταθμό ισχύος 44 MW στη θέση «ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΡΙΜΩΝΑΣ – ΚΟΥΡΠΕΣ», της
Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας, καθώς και τα έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν.
19. Τη δημοσίευση περίληψης της Αίτησης στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΝΙΚΗ»
20. Το γεγονός ότι κατά της Αίτησης υποβλήθηκαν οι αντιρρήσεις υπ΄αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΝΤ01180/19.11.2008 (Ι-80601) της εταιρείας «Κ.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΤΟΕ» οι οποίες
αφού αξιολογήθηκαν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες
21. Τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ι-195733/20.05.2015, Ι-225159/28.08.2017 & Ι-227386/16.10.2017 έγγραφα
της Εταιρείας με τα οποίο υποβλήθηκαν διευκρινιστικά και επικαιροποιημένα στοιχεία.
ΕΠΕΙΔΗ
Κατά την αξιολόγηση της Αίτησης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας την 18η
Ιουνίου 2018, η οποία
συνεχίστηκε στις 19, 20 και 21 Ιουνίου 2018, και σύμφωνα με το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων του
φακέλου αυτής, με τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006 όπως ισχύει, τον Κανονισμό
Αδειών και τον Οδηγό Αξιολόγησης, κρίθηκε ότι η Αίτηση πληροί τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 3
του ως άνω νόμου, όπως ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. Δικαιούχος της άδειας
Δικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ Α.Ε.», όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται και
με μετοχική σύνθεση: «EDF EN HELLAS A.E.» 100%.
3
2. Πρόσωπο φυσικό ή νομικό που εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση του έργου
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006, όπως
ισχύει
Η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης και η απώτερη μέτοχός της,
εταιρεία «EDF ENERGIES NOUVELLES S.A.».
3. Αντικείμενο της Άδειας
Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό,
εγκατεστημένης ισχύος 44MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 44MW, αποτελούμενος από 22
ανεμογεννήτριες ισχύος 2 MW έκαστη και με διάμετρο δρομέα 90 μέτρα. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στη
θέση «ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΡΙΜΩΝΑΣ – ΚΟΥΡΠΕΣ», της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του
Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, όπως αυτή αποτυπώνεται στα τοπογραφικά
διαγράμματα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000 τα οποία κατατέθηκαν στη ΡΑΕ με την
Αίτηση.
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 699/2012 απόφασης της ΡΑΕ, η Πελοπόννησος έχει χαρακτηρισθεί ως
περιοχή με κορεσμένο δίκτυο, αφού το όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από αιολικούς σταθμούς
έχει ήδη καλυφθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ήδη εκδοθείσες προσφορές σύνδεσης από το
Διαχειριστή και την υπάρχουσα δομή του Ηλεκτρικού Συστήματος. Συνεπώς, τελεί σε πλήρη γνώση
του αδειούχου ότι, η έγκαιρη υλοποίηση του αιολικού πάρκου για το οποίο χορηγείται η παρούσα,
εξαρτάται άμεσα από τη δυνατότητα χορήγησης προσφοράς όρων σύνδεσης του έργου, όπως αυτή
καθορίζεται από το νόμο και τις κείμενες διατάξεις.
Γενικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
1. Ορισμοί
Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Άδεια έχουν το περιεχόμενο που
καθορίζεται στο Ν. 3468/2006, όπως ισχύει και στον Κανονισμό Αδειών.
2. Υποχρέωση τήρησης νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
Ο Αδειούχος οφείλει να τηρεί το Νόμο, τον Κανονισμό Αδειών, τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος,
τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και κάθε άλλη εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου
κανονιστική πράξη που διέπει τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Παροχή Στοιχείων – Διεξαγωγή ελέγχων
Ο Αδειούχος οφείλει να παρέχει στη Ρ.Α.Ε. τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του ζητά, εντός εύλογου χρόνου
μετά από γραπτή ειδοποίηση που απευθύνεται σε αυτόν, καθώς και να την διευκολύνει κατά τη διεξαγωγή
ελέγχων.
4. Τήρηση λογαριασμών
Ο Αδειούχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 141 του νόμου 4001/2011
όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και να τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των λογαριασμών
στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασμοί αυτοί δημοσιεύονται υποχρεωτικά.
5. Συμβάσεις με το Διαχειριστή του Συστήματος
Ο Αδειούχος οφείλει να συνάπτει με τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο
4001/2011, τις συμβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Συστήματος και τη
λειτουργία του σταθμού του στο πλαίσιο του Συστήματος ή του Δικτύου και να τηρεί τους όρους των
συμβάσεων αυτών.
4
6. Υποχρέωση σεβασμού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Ο Αδειούχος οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια
αυτή να τηρεί:
i) τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 142 του νόμου 4001/2011,
όπως ισχύει.
ii) τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης ή ισχύος της άδειας
αυτής
7. Επιβολή Πρόσθετων Υποχρεώσεων
Ο Αδειούχος οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδονται
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 135, του νόμου 4001/2011, με τις οποίες επιβάλλονται
πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή των αποφάσεων
αυτών.
8. Τέλη
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
9. Διάρκεια ισχύος Άδειας
Η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών. Η διάρκεια ισχύος της μπορεί να ανανεωθεί μέχρι ίσο
χρόνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.
10. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την Άδεια
Ο Αδειούχος υποχρεούται να ενημερώνει τη ΡΑΕ για την πρόοδο των έργων. Μετά τη λήψη της άδειας
παραγωγής και μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο αδειούχος υποχρεούται:
α) Να ενημερώνει τη ΡΑΕ για την πρόοδο υλοποίησης των έργων, με την υποβολή σχετικής
έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του Κανονισμού Αδειών. Η έκθεση υποβάλλεται
σύμφωνα με το Παράρτημα 4 και περιλαμβάνει, περιγραφή των εργασιών που έχουν
πραγματοποιηθεί, τον προγραμματισμό εργασιών και ενεργειών που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση του έργου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία σχετικά με την
εγκατάσταση και λειτουργία του έργου. Από την έκθεση του πρώτου εξαμήνου πρέπει να
προκύπτει ότι ο αδειούχος έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη της άδειας
εγκατάστασης.
β) Να ενημερώνει τη ΡΑΕ για κάθε έγκριση ή άδεια ή αρνητική γνωμοδότηση που λαμβάνει στο
πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να κοινοποιεί, χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση στη ΡΑΕ, αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων.
Μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας ο αδειούχος οφείλει εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού
έτους να ενημερώνει τη ΡΑΕ και την Υπηρεσία ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο έτος:
α) Την ετήσια παραγωγή ενέργειας και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του σταθμού που
καταγράφηκε κατά το διάστημα αυτό.
β) Το ετήσιο ποσοστό μη διαθεσιμότητας του σταθμού και τους λόγους στους οποίους οφείλεται.
γ) Τυχόν προβλήματα λειτουργίας του σταθμού που οφείλονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.
11. Ανάκληση Άδειας
Η Άδεια παραγωγής ανακαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο ΙΓ’ του Κανονισμού Αδειών.
5
12. Υποχρέωση Δημοσίευσης της Άδειας
Ο Αδειούχος οφείλει να δημοσιεύσει αμελλητί περίληψη της άδειας σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα
πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής
προσφυγή εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α´ 179/22.08.2011 (άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3468/2006 όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 21 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011, ΦΕΚ Α´ 249/25.11.2011).

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018
Για τη ΡΑΕ,
Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής
Πρόεδρος