Σας προσκαλούμε σε 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, {σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ αριθ. Φυλ. 55/Α΄/11-03-2020), του με αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου του Υφυπουργού Εσωτερικών και της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, υπ’ αριθμ. 40 Α.Π.: 20930/31-03-2020, της με αριθ. 426/Α.Π.: 77233/13.11.2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), εδαφ. 2. εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με Αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-1-2021- 27ης εγκυλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σε συνέχεια των μέτρων προστασίας αντιμετώπισης του κορωνοϊού (covid-19) του Δήμου }, στο δημοτικό πέτρινο κτίριο στην κεντρική πλατεία (πλατεία Πετιμεζαίων) των Καλαβρύτων, (φυσική παρουσία μόνο Προεδρείου, κ. Δημάρχου, Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, Πρακτικογράφου και Τεχνικού Η/Υ), την 27η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων του Δήμου για το έτος 2021 (κατ’ άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).

2. Περί σύστασης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2021 του Δήμoυ Καλαβρύτων (κατ’ άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2307/1995).

3. Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Αροανίας» .

4. Περί σύστασης επιτροπής του έργου: «Κατασκευή επέκτασης και ενίσχυσης καταστρώματος Σειραίου Ποταμού».

5. Περί ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου 2021, της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ. – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ)».

6. Περί εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητής στην εφημερίδα: «ΠΡΩΤΗ» της Αιγιαλείας.

7. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2021.

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Νασιώτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
– κ. ΔΗΜΑΡΧΟ για να λάβει γνώση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και της διαδικασίας της συνεδρίασης που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
1. Στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους που αποστέλλεται η Πρόσκληση όπως προβλέπεται, για να λάβουν γνώση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα ακολουθήσει έγκαιρη αποστολή των εισηγήσεων αυτών και των προτάσεων για το καθένα που καλούνται να ψηφίσουν, καθώς επίσης και e-mail, με οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την συμμετοχή τους στην διεξαγωγή της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων στις 27-1-2021, ώρα: 14.00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, που δεν έχουν την δυνατότητα συμμετοχής τους στην διεξαγωγή της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων μέσω τηλεδιάσκεψης, μπορούν να αποστείλουν την ψήφο τους για το κάθε θέμα ξεχωριστά, προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θ. Νασιώτη, είτε με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) στον αριθμό 26920 23330 υπ’ όψη Νασιώτη, είτε με μήνυμα
Κιν. τηλεφωνίας στον αριθμό 6973030086, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) , στη Διεύθυνση: lakisnasiotis@gmail.com ή prekoytis@1363.syzefxis.gov.gr (γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου).

3. Στους κ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Καλαβρύτων που αποστέλλεται η Πρόσκληση όπως προβλέπεται, για να λάβουν γνώση και μόνον, των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να στείλουν την ψήφο τους σε όποιο θέμα αφορά την Κοινότητά τους, με την διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω για τους Δημοτικούς Συμβούλους.

4. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος ZOOM που προμηθεύτηκε ο Δήμος Καλαβρύτων και θα ακολουθήσουν οδηγίες προς τους Δημοτικούς Συμβούλους για την εφαρμογή της από την υπηρεσία του Δήμου.

5. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας: kalavrita.gr