Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Μαΐου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2023.
2. Περί έγκρισης του 3ου πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την οδική ασφάλεια του Δήμου Καλαβρύτων».
3. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων.
4. Περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ