ν Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, με πρώτο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη «Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED-Ελληνικό Τμήμα (ΠΕΤ 2107589513)».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr) και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, από τον σύνδεσμο:  https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13318

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 22η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 28 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 24/2022 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα ΜΠΡΟΣΤΑ!» κ. Σπηλιόπουλου Κωνσταντίνου, σχετικά με την έλευση του τρένου στην Πάτρα.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 25/2022 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα ΜΠΡΟΣΤΑ!» κ. Κατσικόπουλου Δημητρίου, σχετικά με την «Πατρών-Πύργου».
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 26/2022 Επερώτησης των Περιφερειακών Συμβούλων της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.κ. Γεωργακοπούλου-Μπάστα Δήμητρας – Αντιπροέδρου του Π.Σ. και Χαροκόπου Αντωνίου, σχετικά με τη λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δυτικής Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 1ο  Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED-Ελληνικό Τμήμα (ΠΕΤ 2107589513). 

https://owncloud.pde.org.gr/owncloud/index.php/s/mjLk53f004yIsmo

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος 

κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος)

 

Σελίδα 1 από

ΘΕΜΑ 2ο  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 44/2021 (ΑΔΑ: 6ΠΘ97Λ6-ΦΜ0) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στη μελέτη του Yποέργου: «Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη» του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», επί της Επαρχιακής Οδού αρ. 01 «Πύργος – Αγ. Ιωάννης – Κατάκολο» Π. Ε. Ηλείας», λόγω τροποποίησης της μελέτης.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων 

κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 3ο  Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (τακτικού και αναπληρωτή), προκειμένου να συγκροτηθεί από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας Επιτροπή για την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθ. 20 (ΦΕΚ 444Β΄/26-04-1999), όπως ισχύει.
(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

κα Σαλμά Μαρία)

ΘΕΜΑ 4ο Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή), στην Επιτροπή Διαχείρισης ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΤΑΠΤοΚ ~ Leader». 
(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

κα Σαλμά Μαρία)

ΘΕΜΑ 5ο  Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών» (Ι.Ε.Α.Σ.).
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, 

Εθελοντισμού και Ολυμπισμού 

κ. Νικολακόπουλος Δημήτριος)

ΘΕΜΑ 6ο  Έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2023.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής 

και Δημοσιονομικού Ελέγχου 

κ. Φίλιας Ανδρέας)

ΘΕΜΑ 7ο  Επικύρωση πρακτικών 17ης/2022, 18ης/2022 και 19ης/2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022  (Α’ 136/09.07.2022). 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming. 

 

Σελίδα 2 από 4

Σύνδεσμος: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13318
Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Μαρία Μπίλια