Οι οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης (Covid_2019) και οι προοπτικές της επόμενης ημέρας είναι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, που θα συνεδριάσει την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 και ώρα 14.30.
Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και να τοποθετηθούν, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, ο ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας), το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, (Παράρτημα Πελ/σου Δυτ. Στερεάς Ελλάδας), ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ Πατρών, εκπρόσωποι των Συλλόγων Εστίασης, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, οι Εμπορικοί Σύλλογοι, καθώς και οι Ενώσεις Ξενοδόχων.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού Covid_2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στηντακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση  και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣυζήτηση της υπ. αριθ. 04/2020 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου «σχετικά την αναδιανομή  αγροτεμαχίων αποστραγγιζόμενων εκτάσεων πρώην λιμνών Αγουλινίτσας, Μουριάς και Κάστας»
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣυζήτηση της υπ. αριθ. 07/2020 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου «σχετικά με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το λιμάνι των Αλυκών Κ. Αχαΐας».
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣυζήτηση της υπ. αριθ. 08/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Μπράμου Παναγιώτη σχετικά με τα δάνεια των πυροπλήκτων της Π.Ε. Ηλείας.
ΘΕΜΑ 1οΣυζήτηση – Ενημέρωση για τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης (covid_2019) και τις προοπτικές της επόμενης μέρας.
ΘΕΜΑ 2οΈγκριση ανάθεσης της υλοποίησης και επίβλεψης αναπτυξιακών δράσεων με τίτλο: «Ανάπτυξη Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 3οΈγκριση 1ης τροποποίησης του ετήσιου σχεδίου δράσης τουριστικής προβολής της Π.Δ.Ε. με τίτλο «ΕΤΗΣΙΟ (2020) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΜΑΪΟΣ 2020», με συνολικό προϋπολογισμό 282.471,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
                                      (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού 

                                               και Τουρισμού κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 4οΠαροχή σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, για την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ»  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης  κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 5οΈγκριση εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 80.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών).
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης  κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 6οΈγκριση αναγκαιότητας μεταφοράς των ατόμων με ειδικές ανάγκες από τον τόπο διαμονής τους και αντίστροφα στα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου με την επωνυμία α) «ΕΛΕΠΑΠ (παράρτημα Αγρινίου) και β) Παναγία Ελεούσα (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου αντίστοιχα).
(εισηγήτρια : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κα Σαλμά Μαρία)

 

ΘΕΜΑ 7οΈγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων  της παρ.γ’ του άρθρου 5& του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων  για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 185.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης  κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 8οΈγκριση σύναψης συμβάσεων συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων με διαπραγμάτευση του άρθρου 32 (παρ. 2β περίπτωση γγ) του ν. 4412/2016 με τις «Αθανάσιος Μπουχέλος», «Μ. Δ. Καλαπόδης Α.Β.Ε.Ε.» «Ταμειακή ΝΕΤ Παπαγεωργίου Χρήστος», «Αναστασόπουλος Κων. Νικόλαος»  για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της Έδρας για το έτος  2020 συνολικής δαπάνης 34.418,42€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης  κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης στη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών.
(εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής -Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 10οΤροποποίηση της υπ. αριθ. 146/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο: «Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου   Δυτικής Ελλάδας».
(εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 11ο:Τροποποίηση της υπ. αριθ. 147/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο: «Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας».
(εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)
Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και έχει θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη από τον δικό σας χώρο.

Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με τα ίδια θέματα.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
Παναγιώτης Παπαδόπουλος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

Αποδέκτες Πρόσκλησης:

 1. κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
 2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 3. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

 

Αποδέκτες Πρόσκλησης για το 1ο θέμα Η.Δ.:

 1. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελ/σου & Δυτ. Ελλάδος (Σ.Ε.Β.) 
 2. Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
 3. Επιμελητήριο Αχαΐας
 4. Επιμελητήριο Ηλείας
 5. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας- Τμήμα Δυτικής Ελλάδας
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας- Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλ/νιας
 7. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας- 10ο Περιφερειακό Τμήμα
 8. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας -Παράρτημα Πελ/σου Δυτ. Στερεάς Ελλάδας
 9. ΣΕ.ΒΙ.ΠΑ
 10. Ε.Ε.Ε.Α.Ψ.Α.
 11. ΣΚΕΑΝΑ
 12. ΟΕΒΕΣΝΑ
 13. Εμπορικοί Σύλλογοι χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 14. Ενώσεις Ξενοδόχων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

Κοινοποίηση:

 1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2. κ.κ. Δημάρχους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
 3. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 4. Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
 5. M.M.E. 
 6. Γενικούς Δ/ντές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 7. Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας