Τα τακτικά μέλη της Ενώσεως των Αποδήμων Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι», επραγματοποίησαν την 34ηη Ετησίαν Τακτικήν Γενικήν Απολογιστικήν και ΈΚΛΟΓΙΚΗΝ Συνέλευσιν της, του έτους -2019- , την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 , μαζί με την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπηττας (από το Πήγνυμι, όχι με γιώτα) του έτους -2020- , στην Αθήνα, στο ξενοδοχείον Τιτάνια, Λ. Πανεπιστημίου 52.

Το τυχερόν φλουρί αντιπροσώπευεν μία ωραία εικόνα της Αγίας Παρασκευής και έτυχεν στον Πρόεδρον Κων-νον Κατσιάρη και –το τυχερόν τεμάχιον το έκοψεν ο Ασημάκης Πανουτσόπουλος- . Στον τυχερόν Πρόεδρον ηυχήθησαν όλοι, να είναι πάντα καλότυχος, με υγείαν και οικογενειακήν ευτυχίαν και τον εχειροκρότησαν όλοι από καρδιάς.

Στην συνέχεια Επραγματοποιήθη η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον Διοικητικόν και Οικονομικόν Απολογισμόν του έτους -2019- και τον Προϋπολογισμόν του 2020 και τέλος εψηφίσθησαν όλα θετικώς και ομοφώνως. Οι εργασίες έγιναν σε κλίμα φιλικόν. Τις εισηγήσεις των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως επραγματοποίησεν ο Πρόεδρος Κων-νος Κατσιάρης, με προειλημμένην απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έγινε διαλογική συζήτησις επί όλων των θεμάτων ημερησίας διατάξεως και αντηλλάγησαν απόψεις με πολλούς προβληματισμούς, διά την μη συμμετοχή των συγχωριανών Κρινοφυτινών. Και την έλλειψιν χρημάτων.

Κατέληξαν όλοι ό,τι η Ένωσις πρέπει παραμείνει ως έχει, να προχωρήσει και να προσπαθήσουμε να κρατηθή ενεργός, με καλοπιστία και καλύτερη προσέγγισιν των συγχωριανών με στόχο την ενότητα και προσφορά.

Αφού επεραιώθησαν οι απολογιστικές εργασίες και εψηφίσθησαν ομόφωνα, επροχώρησαν οι εργασίες αμέσως στην διαδικασία εκλογών υλοποιώντας την Καταστατική υποχρέωσιν (άρθρα 19ον , 20ον), περί Γενικών Συνελεύσεων και Εκλογών, δια την ανάδειξιν νέων μελών στα Διοικητικά όργανα Διοικήσεως της Ένώσεως, θητείας -2020-2023-, ένεκα λήξεως των απερχομένων, θητείας -2017-2020- .

Όταν ωλοκληρώθη η ψηφοφορία, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή προέβη στην καταμέτρησιν των σταυρών προτιμήσεως, για κάθε υποψήφιον, εις το κάθε αντίστοιχον Όργανον διοικήσεως της Ένώσεως και οι τακτικοί εκλεγέντες συνήλθαν, στις 11 Μαρτίου 2020, στην Αθήνα, σε τακτική συνεδρίασιν και συνεκροτήθησαν σε σώμα, ως εξής:

Α) Τακτικά μέλη για το Διοικητικόν Συμβούλιον, θητείας -2020-2023- , Εξελέγησαν, οι κάτωθι:

1) Κων/νος Αλ. Κατσιάρης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, 2) Ντακόλιας Δημήτριος του Κων/νου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, 3) Χατζηδημητρίου-Ζουμή Αικατερίνη του Παν/του, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, 4), Δακόλιας Σπυρίδων του Αθανασίου, ΤΑΜΙΑΣ, 5) Πανουτσόπουλος Μάριος του Δημητρίου, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, 6) Κουφός Αθανάσιος του Γεωργίου και της Μαρίας, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ, 7) Καραχάλιος Αθανάσιος Χρήστου, ΕΦΟΡΟΣ.

Β) Τακτικά μέλη της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, θητείας -2020-2023- , Εξελέγησαν, οί:

1) Ζαφειρακόπουλος Γεώργιος του Σωτηρίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, 2) Κατσιάρη Ανδρούλα σύζυγος Κων/νου, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, 3) Καραμάνος Ηλίας του Θεοδώρου, ΜΕΛΟΣ.

Γ) Τακτικοί Αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων «Ο Αρχαίος Κλείτωρ», θητείας -2020-2023-
εξελέγησαν, οι εξής:

1) Αλέξανδρος Κων/νου Κατσιάρης, 2) Πανουτσόπουλος Μάριος του Δημητρίου, 3) Κατσιάρης Κων-νος του Αλεξίου και για την εκπροσώπησιν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ομοσπονδίας, εψηφίσθη ο Κων/νος Κατσιάρης.

Οι ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ διαδικασίες έγιναν σε κλίμα φιλικόν. Ο Επανεκλεγείς Πρόεδρος, Κων/νος Κατσιάρης, ηυχαρίστησεν τους συμβούλους και υπεσχέθη και σ’ αυτή την νέα περίοδον, θα υπηρετήσει την Ένωσιν με απόλυτο σεβασμό σε κάθε φωνή Κρινοφυτινή. Και ολοκληρώνοντας την ομιλία του, είπε ΔΕΝ θα υποδυθώ τον κάτοχον της απόλυτης αλήθειας, ούτε θα ισχυρισθώ ό,τι έχω τα αλάθητα. Θέλω και Θέλουμε όλα τα Νεοεκλεγέντα μέλη στα όργανα διοικήσεως, μία ισχυρή Ένωσιν Κρινοφυτινών, σ’ ένα πεδίον δημιουργικής συνθέσεως ιδεών και πράξεων. Όχι στον μαρασμόν από εμάς όπου επί είκοσι συνεχή χρόνια Αγωνιζόμεθα και δεν κλονιζόμεθα, κρατώντας την, ΖΩΝΤΑΝΗ και δημιουργική, καταλήγοντας με την Ευχήν, Καλήν Συνεργασία και καλόν Αγώνα.

Έτσι έληξαν με φιλικό τρόπο, οι εργασίες της 34ης Ετησίας Τακτικής Γενικής Απολογιστικής και ΈΚΛΟΓΙΚΗΣ Συνελεύσεως της, του έτους -2019- , της Ενώσεως των Αποδήμων Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι», την Κυριακήν της 23ης Φεβρουαρίου 2020 , μαζί με την καθιερωμένην κοπήν της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπηττας (από το Πήγνυμι, όχι με γιώτα) του έτους -2020- , στην Αθήνα, στο ξενοδοχείον Τιτάνια, Λ. Πανεπιστημίου 52 Και την Συγκρότησιν του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 11 Μαρτίου 2020.

Τέλος φωτογραφίες δημοσιεύουμε, μόνον των μελών όπου υπέγραψαν πράξιν συναινέσεως προσωπικών δεδομένων. Γι’ αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τον νόμον να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωσιν, όσοι το επιθυμούν, ό,τι δέχονται τις δημοσιεύσεις και να την παραδώσουν εις τον δημοσιεύοντα. Ήτοι εμού. Η Διαδικτυακώς μέσω ηλεκτρονικής διευθύνσεως, εις τον δημοσιεύοντα.

«…Ξεκινάμε ανάλαφροι, καθώς η γύρη, που ταξειδεύει στον άνεμο…», Μελισσάνθης.

Αθήναι  11-03-2020

Ο Γράφων, Για την Ένωσιν Αποδήμων Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι» Και:
δια τα Μέλη των Οργάνων Διοικήσεως, Θητείας -2020-2023-
Ο Επανεκλεγείς Πρόεδρος, Κων/νος Κατσιάρης.