Σας προσκαλούμε σε 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Αρχοντικό της Παλαιολογίνας (δημοτικό κτίριο στην οδό Αγ. Αλεξίου), την 27η του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, η οποία θα γίνει με φυσική παρουσία, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια τηλεδιάσκεψης, {σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ αριθ. Φυλ. 55/Α΄/11-03-2020), του με αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου του Υφυπουργού Εσωτερικών και της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, υπ’ αριθμ. 40 Α.Π.: 20930/31-03-2020, της με αριθ. 426/Α.Π.: 77233/13.11.2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, (εδαφ. 2.), καθώς και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών από 1η/12-03-2020 (Α.Δ.Α.: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) έως και 77η/02-05-2022 (ΑΔΑ: 6Σ2Κ46ΜΤΛ6-Μ4Υ), συνέχεια των μέτρων και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19) και την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27397/14-05-2022 (Αριθμ. φύλλου 2369) έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Covid 19 κ.λ.π., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί πραγματοποίησης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, στις έδρες των Δημοτικών ενοτήτων Αροανίας, Παΐων και Κλειτορίας.
2. Περί διαμαρτυρίας – έκδοσης ψηφίσματος και άλλων ενεργειών της Δημοτικής Αρχής, για την σχεδιαζόμενη κατάργηση του υποκαταστήματος Καλαβρύτων της Τράπεζας Πειραιώς.
3. Περί του από 28 Απριλίου 2022 αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Τσενέ, σχετικά με το τέλος παρεπιδημούντων.
4. Περί δημιουργίας (ανοίγματος) νέου λογαριασμού σε Τράπεζα, για τη λειτουργία της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων και ορισμού δημοτικών υπαλλήλων για την κίνηση του λογαριασμού και την διαχείριση ηλεκτρονικά όλων των εξοφλημένων δηλώσεων.
5. Περί επιβολής και καθορισμού του δημοτικού τέλους χρήσης των Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Καλαβρύτων.
6. Περί δημιουργίας (ανοίγματος) νέου λογαριασμού σε Τράπεζα, για τη λειτουργία της «Πλατφόρμας επί του τέλους χρήσης των Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Καλαβρύτων και ορισμού δημοτικών υπαλλήλων για την κίνηση και την διαχείριση του λογαριασμού αυτού .
7. Περί Κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καλαβρύτων.
8. Περί Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Καλαβρύτων.
9. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2022.
10. Περί πραγματοποίησης Εκδηλώσεων Μνήμης στις Kοινότητες του Δήμου μας: α) Τέλεση μνημοσύνου για τον πεσόντα στην Κύπρο Σωτήριο Τζουρά στις Κορφές 10-07-2022, β) Τέλεση μνημοσύνου για τον πεσόντα στις 11-05-1964 στην Κύπρο (Λοχαγό του Ελληνικού Στρατού) Καλαβρυτινό Βασίλειο Καποτά, γ) Τέλεση μνημόσυνου για τον Ηρακλή Πετιμεζά, στα Καλάβρυτα τον Ιούλιο 2022, γ) Τέλεση μνημοσύνου για τα θύματα βομβαρδισμού από τους Γερμανούς ναζιστές τον Ιούλιο του 1943, στην Κοινότητα Τρεχλού τον Ιούλιο 2022 και δ) τέλεση μνημόσυνου για την Ηρωίδα Καλαβρυτινή Μάνα στα Καλάβρυτα στις 14-8-2022.
11. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου αδελφοποίησης του Δήμου Καλαβρύτων με το Δήμο ΝΕΜΕΤΣΚΑ της Σλοβακίας.
12. Περί αδυναμίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για τη σύνταξη των απαιτουμένων τοπογραφικών διαγραμμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας των διοικητικών αποβολών.
13. Περί ανάγκης δημιουργίας νέου Κοιμητηρίου στα Καλάβρυτα και έναρξης διαδικασιών χωροθέτησής του.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΣΙΩΤΗΣ