Σας προσκαλούμε σε 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημοτικό πέτρινο κτίριο στην κεντρική πλατεία (πλατεία Πετιμεζαίων) των Καλαβρύτων, την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, η οποία θα γίνει με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια τηλεδιάσκεψης για τους ανεμβολίαστους, {σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ αριθ. Φυλ. 55/Α΄/11-03-2020), του με αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου του Υφυπουργού Εσωτερικών και της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, υπ’ αριθμ. 40 Α.Π.: 20930/31-03-2020, της με αριθ. 426/Α.Π.: 77233/13.11.2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, (εδαφ. 2.), καθώς και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών από 1η/12-03-2020 (Α.Δ.Α.: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) έως και 75η/21-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε), συνέχεια των μέτρων και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου, οικονομικού έτους 2022.
2. Περί έκτακτης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών.
3. Περί επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ., της Ιεράς Μονής της Αγίας Λαύρας, για την υλοποίηση θρησκευτικών-εορταστικών-πολιτιστικών-κοινωνικών εκδηλώσεων, έτους 2022.
4. Περί έκφρασης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής (οδοντωτός) Διακοπτό – Καλάβρυτα Ν. Αχαΐας (ΠΕΤ 2108597119).
5. Περί έγκρισης έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, κατά Παναγιώτη Καζαζάκη του Ανδρέα, αναφορικά με τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε κοινοτικό-δημοτικό δρόμο, όπισθεν της πλατείας στην Κοινότητα Λεχουρίου της Δ.Ε. Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
6. Περί έγκρισης έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, κατά του Ιερέα Νεκταρίου Πέττα, για ιδιοποίηση κοινοτικού χώρου (τμήματος κοινοτικού μονοπατιού πλησίον της οικίας του) στην Κοινότητα ΄Αρμπουνα της Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.
7. Περί εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αγροκτήματος) στην Κοινότητα Δάφνης της Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.
8. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου του οικισμού Μπούμπουκα της Κοινότητας Μανεσίου του Δήμου Καλαβρύτων (το οποίο έχει παύσει να λειτουργεί ως σχολείο), στον Σύλλογο των Απανταχού Μπουμπουκιωτών «Ο ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΣΙΩΤΗΣ