Τάμα του Έθνους

Στο Πεδίο του Άρεως  30.3.1930

Το Μνημείο της Παλιγγενεσίας

Διαφορές 1930 – 2021

ΜΕΡΟΣ (Α)

Ἡ Πατρίδα καὶ τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως ἀναμένουν κατεπειγόντως τὸ Μνημεῖο εὐγνωμοσύνης καὶ δοξολογίας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστόν. 

(Συμπληρωματική – ἀπαραίτητη ἀνασκόπισις –σπουδαιότατα νέα ἱστορικὰ στοιχεῖα) 

Ἐν συνεχείᾳ τῶν γεγονότων, τὰ ὁποῖα ἀναλυτικῶς ἀναφέρομε εἰς τὰ τεύχη τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», ἰδίως εἰς τὰ τεύχη 69 καὶ 70, ναλύομε κατωτέρω ΤΙ ΔΙΕΔΡΑΜΑΤΙΣΘΗ τὴν 1η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἐπετείου τῆς τοποθετήσεως τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ μνημείου τὴν 30.3.1930 εἰς τὸ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.

Κάθε φίλος ἄς ἐξάγει τὰ συμπεράσματά του γιὰ τὶς διαφορὲς τῆς 1ης μὲ τὴν 2η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ…

Τὸ Τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 21, ὡς γνωστόν, ἦταν μία εὐχὴ μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς τους μὲ πρωτεργάτη τὸν στρατηλάτη Θεόδωρο Κολοκοτρώνη: «Σωτῆρα Χριστὲ σῶσε μας ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κατοχὴ καὶ γιὰ εὐγνωμοσύνη θὰ σοῦ κτίσουμε μία ἐκκλησία στὸ ὄνομά σου». 

Ἀπὸ εὐχὴ ἔγινε ὁμόφωνο Ψήφισμα στὴν Δ’Ἐθνοσυνέλευσιν τῶν Ἑλλήνων στὸ Ἄργος (ποὺ τὸ ὑπέγραψε καὶ ὁ Καποδίστριας) καὶ κορυφώθηκε σὲ Νόμους τοῦ Ὄθωνα. 

Ἡ διοργάνωσις τῶν ἐκδηλώσεων τῆς πρώτης ἑκατονταετηρίδος ἀνετέθη εἰς τὴν ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ, προετοιμάσθηκε καὶ ἐξετελέσθη μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια. 

Ὅσον ὅμως γρήγορα ἐξελίχθηκε πρὸς πραγματοποίησιν τὰ πρῶτα χρόνια, τόσον παρεμβάλλονται  πολλὲς τροχοπέδες ποὺ τὸ φρενάρουν συνεχῶς. 

Α.Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΕΤΕΘΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

ΤΗΝ 30.3.1930

Τὸ Πεδιο τοῦ Ἄρεως ἀναμένει κατεπειγόντως τὸ Μνημεῖο Εὐγνωμοσύνης καὶ Δοξολογίας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστόν, σύμφωνα μὲ τὰ πρότυπα ποὺ ἔδωσαν τὴν 30.3.1930 ὁ τότε Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, μέγιστος Ἐθνάρχης καὶ Δημοκράτης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ καὶ ὁ ἐπὶ ἕξ (6) φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τότε Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς  Δημοκρατίας (πραγματικὰ μὲ Δ κεφαλαῖο, καὶ ὄχι τῆς ὀχλοκρατίας καὶ δημαγωγίας ἤ ὀλετήρας τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς φυλῆς μας) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ, θέσαντες ἐκεῖ τὸν ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  1)

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης ηρώου στο Πεδίο του Άρεως. Μπροστά ο θεμέλιος λίθος και στη δεξιά πλευρά ιερείς. Πίσω επίσημοι προσκεκλημένοι https://archive.ert.gr/5724/

 (ΠΗΓΗ 1)

 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  2)

Οἱ ἐπίσημοι παρακολουθοῦν τὴν τοποθέτησιν τοῦ Θεμελίου Λίθου τοῦ Μνημείου τοῦ 21 εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως τὴν 30.3.1930. 

http://cmartius.blogspot.com/2015/02/blog-post.html (ΠΗΓΗ  2)

 

Διακρίνονται οἱ κυβόλιθοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκεντρωθῆ ἐκεῖ ἀπὸ τοὺς περισσότερους Δήμους – Κοινότητες τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐπὶ μέρους καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, για νὰ ἐθεμελιώνετο ἐπάνω σὲ αὐτοὺς (συμβολικά)  τὸ Μνημεῖο στὸ Πεδίο τοῦ  Ἄρεως.

 

Τελικὰ ἐστάλησαν 929 Κυβόλιθοι καὶ ἐχρησιμοποιήθησαν εἰς τὴν θεμελίωσιν 680. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αρχείο PRI106.01 – Αρχείο Ιωάννη Δαμβέργη (Κ301) 

Φάκελος  41.

 https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-2717 (ΠΗΓΗ 3) 

 

Εἰς τὸ ἀρχεῖον μας περιέχονται πολλὲς ἑκατοντάδες ἔγγραφα  μὲ λεπτομέρειες ὁδηγιῶν ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ Ἑκατονταετηρίδος  πρὸς τὰ διάφορα ἁρμόδια Ὑπουργεῖα καὶ ὑπηρεσίες καὶ ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ θὰ τὰ δημοσιεύσωμε αὐτοτελῶς μὲ ἐπίσημα ἀντίγραφα  ἐκ τῶν πρωτοτύπων ἐγγράφων.

 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  3)

Ἐκ τῶν σχετικῶν ἀρχείων δημοσιεύομε τὸ συγκλονιστικὸ ποίημα τοῦ Ἰωάννη Πολέμη «Καθένας τὸ λιθάρι του» (δηλαδὴ ὁ κάθένας νὰ συνεισφέρῃ), τὸ ὁποῖο ἀνέσυρε ἡ Ἐφημερίδα «Ἑστία» καὶ ἐδημοσίευσε εἰς τὸ πανηγυρικὸ τεῦχος ὑπ’ἀριθμ. 12763 τῆς 25.3.1930 (ΠΗΓΗ 4), μετὰ τὸν θάνατόν του, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπέλθει τὴν παραμονὴ τῆς ἀποφράδος ημέρας, τὴν 28.5.1924.

 

 

Ἐκ τῶν ἱστορικῶν γεγονότων φαίνεται ὅτι μεγάλη ποσότητα κυβολίθων δὲν χρησιμοποιήθηκε καὶ ἤδη εἶχε κλαπῆ.

Ὅποιοι φίλοι δοῦν τέτοιους κυβόλιθους, παρακαλοῦνται νὰ ἐνημερώνουν τὴν Εἰσαγγελία,   ἀποστέλλοντας ἀντίγραφο καὶ σὲ μᾶς γιὰ νὰ ἀγωνισθοῦμε πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν και νὰ ἐπιστραφοῦν στὴν θέσιν των (Πεδίον τοῦ Ἄρεως).

 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4)

Εἰς τὴν Ἐφημερίδα «Ἑστία» τῆς 30.3.1930 τεῦχος 12768 (ΠΗΓΗ 5) διαβάζομε τὴν περιγραφὴν τῆς τελετῆς τῆς θεμελιώσεως τοῦ ἡρώου τῶν ἀγωνιστῶν, ἡ ὁποία, κατὰ τὸ δημοσίευμα «ἐγένετο μὲ ὅλως ἐξαιρετικὴν μεγαλοπρέπειαν …παρευρέθησαν μαζὶ μὲ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἑκατονταετηρίδος, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης, ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Ἐλευθέριος Βενιζέλος μεθ’ὁλοκλήρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ὁλόκληρον τὸ διπλωματικὸν σῶμα, Ἀνώτατοι Δικαστικοὶ Λειτουργοί, Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Παλαμὰς μετὰ τῶν μελῶν αὐτῆς, τὸ Ἀρχηγεῖον Στρατοῦ καὶ Ἀστυνομίας πλῆθος κόσμου.   

Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Ἀλέξανδρος Ζαΐμης, κατὰ τὴν θεμελίωσιν τοῦ Μνημείου, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐτόνισε: 

«Ἡ Μεγάλη Ἰδέα περικλείει ἐν ἑαυτῇ τὸν σεβασμὸν πρὸς τὴν Θρησκείαν, τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ τὴν ἀφοσίωσιν πρὸς τὴν Οἰκογένειαν. Ἡ προσήλωσις δὲ εἰς τὸν ἠθικὸν νόμον καὶ ἡ πίστις εἰς τὸ ἀκατάβλητον τοῦ Δικαίου ἀποτελοῦσι τὴν ὑπερτάτην δύναμιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους».

Ἡ τελετὴ ἔκλεισε μὲ μεγαλειώδη παρέλασιν.

Ἡ Ἐπιτροπὴ πραγματοποιήσεως τοῦ Μνημείου, ὅμως, σεβομένη τὸν ἁλμυρότατον ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀναγκάσθηκε νὰ θέσῃ εἰς τὴν ἄκρη τὸ μεγαλόπνοο αὐτὸ σχέδιο, διὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:

1.Τὸ παγκόσμιο οἰκονομικό «κραχτ» τοῦ 1929 (παγκόσμια πτώχευσις).

2.Τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ἀδελφῶν Ποντίων – Μικρασιατῶν ἀλλὰ καὶ συμπαθεστάτων Ἀρμενίων, προσαρμοζομένων λίαν εὐχερῶς πρὸς τὰ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα.

Ἀκολούθησαν καὶ ἄλλα δυσβάστακτα ἐμπόδια:

  1. Ὁ καλπάζοντας ἐπερχόμενος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, τὰ μαῦρα σύννεφα τοῦ ὁποίου ἄρχισαν νὰ καλύπτουν τὴν Εὐρώπη.
  2. Ἡ ἀναγκαία ἐνίσχυσις τῶν παραμεθορίων ὀχυρῶν τῆς Πατρίδος ἀπὸ τὰ Σκόπια μέχρι καὶ τὸν Νέστο ποταμό, τὰ ἐπονομαζόμενα ὀχυρὰ τοῦ Μεταξᾶ. 
  3. Tὸ γενναῖο λακωνικότατο πατριωτικὸ μήνυμα μὲ τὰ τρία γράμματα   ΟΧΙ,    ποὺ δημιούργησε τὸν παγκόσμιο θαυμασμό – τὸ ἔπος τοῦ 40, μὲ τοὺς ὄχι «ξεβράκωτους» ἀλλὰ τοὺς φουστανελάδες, τοὺς περίφημους τσολιάδες μας στὰ βουνὰ τῆς Πίνδου καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου μας. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 2103254321

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/τάμα-του-έθνους-στο-πεδίο-του-άρεως-30-3-1930-τ/