ΠΡΟΣΚΛΗΣΙ

Ἐπιστολὴ ὑπ ‘ἀρ.  445/20.8.2022 καν 

Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ σᾶς προσκαλέσωμε νὰ παραστῆτε

τὴν Δευτέραν 5.9.2022 καὶ ὥραν 18.30

εἰς τὴν εὐγενῶς παραχωρηθεῖσαν κλιματιζομένην 

Αἴθουσαν Μεγάλων Εὐεργετῶν τῆς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, 

ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Εὐριπίδου 12 Ἀθήνα

εἰς τὴν τελετὴν τῆς παρουσιάσεως τοῦ πονήματος τοῦ Ἀξιοτίμου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΛΕΝΤΟΥ, Διδασκάλου τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς, τ. Κοσμήτορος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός, τ. Προέδρου τοῦ Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς – Παλαιογράφου μὲ τίτλον: 

«ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΗΣ ΚΘ΄ΜΑΪΟΥ

ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ».

Τὸ ἐν λόγῳ πόνημα ἐξέδωσε τὸ Ἵδρυμά μας ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. 

Εἰς τὸ ἐν λόγῳ βιβλίον τὸν Πρόλογον γράφει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος. Ἐμεῖς ὡς ἐκδότες δὲν ἐτολμήσαμε νὰ γράψωμε οὔτε πρόλογον, οὔτε ἐπίλογον, ἀλλὰ τὸ ἐπίμετρον μὲ θέμα: 

Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ 

ΠΟΙΟΥΣ ΘΡΗΝΟΥΣ, ΥΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΠΕΤΟΥΣ 

ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩΜΕ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ «ΑΛΩΣΕΩΝ» 

ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΗΣ 

ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΗΣ 

ΤΗΝ 29ην ΜΑΪΟΥ 1453;;;;;….

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟ: 

«ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ»
( ΣΟΦΟΚΛΗΣ ).

Ἡ παρουσίασις τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου θὰ γίνῃ ὑπὸ τῶν Ἀξιοτίμων κυρίων, Βασιλείου Κέκη Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς καὶ ἱστορικοῦ ἐρευνητοῦ καταγομένου ἐκ τῆς Βασιλευούσης καὶ Ἀνδρέου Ζεάκι Γλυνιά, Καθηγητοῦ Μουσικῆς – π. Σχολικοῦ Συμβούλου καὶ συγγραφέως.

Ἡ παρουσία σας θὰ μᾶς τιμήσῃ ἰδιαιτέρως καὶ θὰ εἶναι μία μεγάλη εὐκαιρία συμπνευματισμοῦ, λίαν ἀπαραιτήτου εἰς τὶς δυσχερέστατες ἡμέρες ποὺ διερχόμεθα διότι: «οὺ γὰρ γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα…» (Παροιμίαι 27, 1).

Καλὸν καὶ εὐλογημένον ὑπόλοιπον θέρους καὶ φθινόπωρον!!!

Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ