Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
διακηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΙΡΑΙΟ
Εκτιμώμενης αξίας 46.383,96 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο Καλαβρύτων (Ευσ. Κηπουργού 6, Καλάβρυτα) από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Ακολουθούν αρχεία pdf:

Εδώ θα βρείτε το αρχείο ΤΕΥΔ σε μορφή Word.