ΘΕΜΑ: Αντιμετώπισις Εκτάκτων Αναγκών – Συμφορών Ειρηνικής Περιόδου (Πυροπροστασία).

Ι.  ΕΚΚΛΗΣΙΣ: 

  Εν συνεχεία του από 15-6-2024 δημοσιεύματός μου, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, αναδημοσιεύω προγενέστερον σχετικόν κείμενον του Συλλόγου μας, Καμενιανιτών-Δροβολοβιτών-Δεσινιωτών (Παράκλησιν για λήψιν μέτρων πυροπροστασίας) και κάνω έκκλησιν: 

  1. Προς τα μέλη του Συλλόγου μας:

   α. Να έχουμε κατά νουν ότι το κυριότερον, το πρώτιστον όλων είναι να μη συμπεριφερόμεθα αμελώς περί την χρήση του πυρός, πράγμα που όλοι καταλαβαίνουμε ότι, αν για οποιονδήποτε λόγον ασχοληθούμε με φωτιά, επιβάλλεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

β. Να φροντίσουμε ενωρίς για αποθήκευση νερού εγγύς των κατοικιών, των ποιμνιοστασίων και άλλων εγκαταστάσεων, όπως αποθηκών κ.λπ.

γ. Να ενημερωθούμε από ειδικούς, αν ενδείκνυται, να τοποθετηθούν αντλίες με κατάλληλο, εκτοξευτήρα εγγύς των δεξαμενών αποθήκευσης νερού.

Ενταύθα οφείλουμε να επισημάνουμε ότι μία ηλεκτροκίνητη αντλία, σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι άνευ αντικειμένου, αλλά μία βενζινοκίνητη να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. 

δ. Τοποθέτηση εύχρηστων κλιμάκων, ικανών να βοηθήσουν για την πρόσβαση σε στέγες, βεράντες και άλλους χώρους.

ε. Εφοδιασμός με άμμο, φτυάρια, τσεκούρια, κουβάδες και τοποθέτηση αυτών σε κατάλληλο και αμέσως προσβάσιμο χώρο.

στ. Εφ’ όσον είναι δυνατόν, οι κατοικίες, τα ποιμνιοστάσια, οι αποθηκευτικοί χώροι και οι γεωργικοί ελκυστήρες να εξοπλιστούν με ανάλογο αριθμό πυροσβεστήρων.

Έχουν εκδηλωθεί πυρκαϊές κατά το παρελθόν σε αγροτικές περιοχές – από σπινθήρες γεωργικών ελκυστήρων – κατά τους θερινούς μήνες. Οι ειδικοί, ας δώσουν περαιτέρω οδηγίες. 

ζ. Να μεριμνήσουμε πολύ ενωρίς για τον καθαρισμόν των ιδιωτικών χώρων από τα χόρτα και άλλα αντικείμενα ικανά, για πρόκληση ή επέκταση πυρκαϊών.

Εδώ ομιλούμε για χώρους, που ευρίσκονται εντός οικισμών, όπως οικόπεδα, κήποι κ.λπ.

Όλες οι ενέργειες να γίνουν σύμφωνα με την υφιστάμενην νομοθεσίαν και την υπόδειξη των αρμοδίων φορέων.

  1. Προς τους συναρμόδιους φορείς:

α. Να υποδείξουν, κατά λόγον αρμοδιότητας έκαστος, στο ευρύ κοινό μέτρα πυροπροστασίας και ειδικότερον μέτρα οικοπυροπροστασίας.

β. Να μεριμνήσουν για τον έγκαιρο καθαρισμόν από χόρτα κ.λπ. των κοινοχρήστων χώρων, των ευρισκομένων εντός οικισμών και ειδικότερον των ρεμάτων, που διέρχονται μέσα από χωριά ή τις παρυφές αυτών.

γ. Να επιμεληθούν, τουλάχιστον στοιχειωδώς, έστω με τη διανομή φυλλαδίων ή με εκπομπές από την τηλεόραση, ή με άλλον πρόσφορον τρόπον για την εκπαίδευση των κατοίκων των χωριών.

δ. Να προβούν σε αξιοποίηση ορισμένων κατηγοριών εκ των πολιτών (κυνηγών, αγροτοκτηνοτρόφων, φυσιολατρών, περιπατητών του βουνού και του κάμπου), για πρόληψη και καταστολή πυρκαϊών, κατά τη θερμοπυρική περίοδο.

Ενταύθα οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η γνώση των τοπικών και λοιπών συνθηκών μιας περιοχής παίζει σημαντικόν ρόλον για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε καταστάσεως.

ΙΙ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ:

Οφείλω να επισημάνω ότι, κατά την αντιμετώπισιν Εκτάκτων Αναγκών – Συμφορών, συμμορφούμεθα προς τις υποδείξεις των επιλαμβανομένων εκάστοτε αρμοδίων φορέων και ουδέποτε παρεμποδίζομε το έργον αυτών καθοιονδήποτε τρόπον.

ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:

Την πρώτην θέσιν – εις την αξιολόγησιν των μέτρων αντιμετωπίσεως οποιασδήποτε καταστάσεως – κατέχει η πρόληψις.

Αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου είχεν ειπεί χαρακτηριστικά:

«Όσον αξίζει ένα γραμμάριον πρόληψης δεν αξίζουν εκατό κιλά καταστολής».

 

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος-Γεωργάκης 

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων

Εν Καμενιάνοις τη 20η Ιουνίου 2024