Εν Καμενιάνοις τη 22α Σεπτεμβρίου 2023

«Η Παιδεία Μετάληψις Αγιότητος εστί»

(Ιερός Χρυσόστομος)


Παρατίθενται φωτοαντίγραφα εικόνων: 

  1. Των Τριών Ιεραρχών και του Ιωάννου του Θεολόγου. 

 

Εις τους παράγοντες του Μεγάλου Ξεσηκωμού του Γένους συγκαταριθμείται και η Πνευματική Αναγέννησις, οι πνευματικοί Έλληνες και η Ελληνική Σοφία εις την Δύσιν. Έκδοσις Ελληνικών βιβλίων και διάδοσις της γλώσσας.  Το Κρυφό Σχολειό. Οι Μεγάλοι Διδάχοι (=δάσκαλοι) του ραγιά, Ηλίας Μηνιάτης Κοσμάς Αιτωλός κ.λπ.).

  1. Κοσμά του Αιτωλού και του Ηλία Μηνιάτη. 

Επίσκοπος Κερνίτζης και Καλαβρύτων Ηλίας Μηνιάτης

 

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος είναι ένας από αυτούς που προετοίμασαν το Γένος για τον Μεγάλον Ξεσηκωμόν, έλεγε: «Πρώτα Σχολεία και ύστερα Εκκλησίες. Πρώτα μορφωμένους και ύστερα πιστούς». Επίστευεν ότι μόνον όταν μορφωθή ο άνθρωπος γίνεται ικανός να υπερασπίση την Πατρίδα του και την πίστιν του προς τον Θεόν.

Τα λόγια του και τα συνθήματά του -απλά και γεμάτα αλήθειες της εποχής του- είχαν προκαλέσει πολλά λαϊκά ξεσηκώματα εις την Θεσσαλίαν, εις την Μακεδονίαν, εις την Ήπειρον. Έτσι τ’ αυθόρμητα εκείνα λαϊκά ξεσηκώματα είχαν σύμβολον τον Άγιον Κοσμάν.

Το μαρτυρεί το δίστιχον, που είχαν για θούριον πολεμικόν όλοι οι ξεσηκωμένοι:

«Βοήθα μας Άγιε Γιώργη

και συ Άγιε Κοσμά,

να πάρουμε την Πόλη

και την Αγιά Σοφιά».

Ύστερα από τ’ ανωτέρω ο Σύλλογός μας Καμενιανιτών, Δροβολοβιτών, Δεσινιωτών εις τα πλαίσια αναζητήσεως κάθε φορά του καλλίτερου, Ευλογίαις των Τριών Ιεραρχών, του Πατρο-Κοσμά και του Ηγαπημένου Μαθητού του Κυρίου μας Ιωάννου του Θεολόγου, κατά την ημέραν που η Εκκλησία μας τιμά την Μετάστασιν Αυτού 26 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους διοργανώνει την Εορτήν της Παιδείας.  

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται εις την Κοινότητας Δεσινού του Δήμου Καλαβρύτων.

Το ιδιαίτερον νόημα της Εορτής είναι:

(1) Η βράβευσις της επιμελείας, της αόκνου προσπαθείας των αριστευσάντων μαθητών, ενός εξ εκάστης Τάξεως του Γυμνασίου Ψωφίδας.

(2) Η υπενθύμισις εις αυτούς του γνωστού: «Μεγάλη η τιμή βαρεία η ευθύνη»

(3) Η εν τω προσώπω των βραβευομένων εκάστοτε μαθητών αναγνώρισις:

α. Του ήθους, της ευγενούς αμίλης, των στόχων όλης της μαθητιώσης νεολαίας του τόπου μας, η οποία οσημέραι συντελεί εις την πνευματικήν αναβάθμισιν της περιοχής μας.

β. Των υπερανθρώπων προσπαθειών των Εκπαιδευτικών Λειτουργών της περιοχής μας, οι οποίοι -παρά τις αντίξοες συνθήκες της εποχής- έχουν κατορθώσει να κρατήσουν εις υψηλόν επίπεδον την Παιδείαν εις τον τόπον μας.

γ. Των θυσιών των γονέων, των στερήσεων και της κοπιώδους εργασίας, εν τη προσπαθεία των να μάθουν τα παιδιά των γράμματα.

Ο γράφων υπήρξε μαθητής μιας εποχής, κατά την οποίαν εγένοντο τεράστιες προσπάθειες για την καταπολέμησιν του αναλφαβιτισμού. Όμως σήμερον με την ραγδαίαν εξέλιξιν του τεχνικού πολιτισμού και της πληθύος των ερεθισμάτων τα οποία δέχεται η μαθητιώσα νεολαία, απαιτείται απ’ όλους μας προσοχή και ιχνηλασία του καλλίτερου, για την προστασίαν της Παιδείας, καθ’ ότι βάλλεται, όπως όλες οι αξίες.

Δυστυχώς αντιμετωπίζομεν πόλεμον δι’ ετέρων μέσων.

Τα τελευταία χρόνια η ανθρωπότης επλήγη από ένα βιολογικόν πόλεμον. Το ωργανωμένον έγκλημα «δίνει και παίρνει» εις όλα τα μήκη και τα πλάτη της υδρογείου. Απαιτείται εγρήγορις, σύμπνοια, συνεργασία.

Επάνω απ’ όλα επιβάλλεται να μην αφήνωμεν ανοικτές κερκόπορτες.      

   

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος-Γεωργάκης 

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων