Εν Καμενιάνοις τη 19η Απριλίου 2024 

Το φαινόμενον της βίας κατά τις Αθλητικές Διοργανώσεις εις την Χώραν μας πριν από τριάντα (30) χρόνια  

 

Εν συνεχεία του από 2-3-2024  δημοσιεύματός μου, το οποίον εφιλοξένησε με απλοχεριά η Έγκριτος Εφημερίδα Κ.Ρ. του κ. Καμπέρου Χρήστου, επανέρχομαι και αὖθις, τοποθετούμενος ως ακολούθως: 

ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΣ: Ο όρος είναι γνωστός και συνδέεται με τις Αθλητικές Διοργανώσεις. Συγκαταλέγεται εις τα εγκλήματα βίας, τα οποία οσημέραι λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Είναι όρος ξενόφερτος και ήλθε να συσκοτίσει το Ολυμπιακόν πιστεύω, το οποίον διετυπώθη από τον Γάλλον βαρώνον Pierre de Coubertin και είναι ευθυγραμμισμένον προς τα Ελληνικά Ιδεώδη. 

Όμως εδώ είναι η επικίνδυνος στροφή και κάτω απ’ αυτήν το βάθος αμέτρητον. Ολίγαις λέξεσι, προς αντιμετώπισιν του προβλήματος, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσωμε την βίαν, αλλά οι συναρμόδιοι φορείς να εφαρμόσουν παιδαγωγικές μεθόδους, καθ’ ότι, ως γνωστόν, η βία γεννά βίαν.       

Εκεί όπου ενεφανίσθη το πρώτον ο χουλιγκανισμός, πέραν των άλλων μέτρων η Τοπική Αστυνομία (Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου) χρησιμοποιεί και παιδαγωγικές μεθόδους. 

Την 15ην Απριλίου 1989 παρακολουθούσα ποδοσφαιρικόν αγώνα εις το γήπεδον της Άρσεναλ, εις τα πλαίσια μελέτης του φαινομένου της βίας κατά τις Αθλητικές Διοργανώσεις.

Ήταν η ημέρα όπου εις το γήπεδον Χίλσμπορο του Σέλφιντ έλαβε χώραν η αθλητική τραγωδία κατά την οποίαν απώλεσαν την ζωήν των ενενήκοντα έξι (96) φίλαθλοι και ετραυματίσθησαν επτακόσιοι εξήκοντα έξι (766).

Και επανερχόμεθα εις το γήπεδον της Άρσεναλ, όπου διεπίστωσα ότι τον αγώνα παρακολουθούσαν και παιδιά, παιδιά μετά συνοδού και παιδιά άνευ συνοδού.

Εις την διάθεσιν των παιδιών αυτών είχε διατεθεί ομάδα Αστυνομικών με επικεφαλής Αξιωματικόν.

Εις το κυλικείον, αν ήθελε να πάη κάποιο από τα παιδιά αυτά, επήγαινε με συνοδεία Αστυνομικού.

Άμα τω πέρατι του αγώνος όσα παιδιά είχαν συνοδούς τα έπαιρναν και έφευγαν. Παράλληλα ήρχοντο και οι συνοδοί των άλλων παιδιών και τα παρελάμβαναν.

Η κα Τσουκαλά Ι. Αναστασία, Δρ. Πανεπιστημίου Paris Ι, Δικηγόρος, εις το έργον της, «η πολιτική των Ευρωπαϊκών οργάνων έναντι του χουλιγκανισμού και η επίπτωσή της στο Ελληνικό Δίκαιο, γράφει εις τις σελίδες 416 και 417:

Κατόπιν των ανωτέρω, παραθέτω την από 16-1-1995 συνέντευξίν μου εις την Εφημερίδα Έθνος «Η βία στα γήπεδα».

 

Εκ της εν λόγω συνεντεύξεώς μου προκύπτει πως έβλεπα το φαινόμενον του χουλιγκανισμού πριν από τριάντα (30) χρόνια.

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος-Γεωργάκης 

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων