ΘΕΜΑ: Αντιμετώπισις Εκτάκτων Αναγκών – Συμφορών Ειρηνικής Περιόδου

Ζούμε ένα καλοκαίρι με πρωτόγνωρες κλιματολογικές συνθήκες. Ισχυρός καύσων από τα πρώτα βήματα του Ιουνίου. Ακόμη δεν ετελείωσεν η εποχή της Ανοίξεως και πληττόμεθα από θερμοκρασίες οι οποίες εγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καθημερινά έρχονται στ’ αυτιά μου κάποιες πληροφορίες, οι οποίες – κατά την γνώμηνμου – δεν είναι τελεσφόρες για την αντιμετώπισιν του κινδύνου. 

Αντιμετωπίζομεν έναν εχθρόν πολύ φοβερόν. Αντιμετωπίζομε τη φωτιά, η οποία συνίσταται εκ τριών στοιχείων: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – ΟΞΥΓΟΝΟ – ΥΛΗ.

Την θερμότητα και το οξυγόνον οπωσδήποτε είναι δύσκολον έως ακατόρθωτον να αντιμετωπίσωμεν προληπτικώς.

Δεν μένει παρά να ελέγξωμε την ύλην, τουτ’ έστιν: Όχι εναπόθεσις ευφλέκτων υλών εἰκῆ καί ὡς ἔτυχεν, καθαρισμοί δημοτικών και ιδιωτικών χώρων από ξηρά χόρτα εντός κατωκημένων περιοχών κ.λπ.

Ενταύθα οφείλω να επισημάνω ότι ο αντίπαλος (= η πυρκαϊά εν προκειμένω), δεν γνωρίζει προθεσμίες, δεν γνωρίζει χρόνον διακοπών και αναπαύσεως.

Όμως ενίοτε εκμεταλλεύεται την ανθρώπινην αδυναμίαν, αμέλειαν ή αδιαφορίαν.

Είναι τόσον αδηφάγον τέρας η φωτιά, η οποία σαρώνει τα πάντα εις το πέρασμά της. Δεν θα ασχοληθώ με τα γεγονότα του παρελθόντος, καθ’ ότι είναι γνωστά τοῖς πάσιν.

Οι πυρκαϊές διακρίνονται: 

  1. Εις εμπρησμούς Άρθρον 264 του Ποινικού Κώδικος και εις εμπρησμούς εις δάση Άρθρον 265 του Π.Κ. (Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα). Απαιτείται υπαιτιότης – δόλος ή αμέλεια ανθρώπου.  
  2. Πυρκαϊές εκ τυχαίων περιστατικών, τα οποία περιστατικά είναι πάρα πολλά και δεν είναι δυνατόν πάντα να εκτιμηθούν. Για τον λόγον αυτόν η πλέον ευνοϊκή λύσις είναι η λήψις προληπτικών μέτρων, όπως π.χ. να συμπεριφερώμεθα επιμελώς περί την χρήσιν του πυρός, να προβαίνωμεν εγκαίρως εις καθαρισμόν κοινοτικών και ιδιωτικών χώρων από ξηρά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά εντός κατωκημένων χώρων.

Δεν πρέπει  να αφήνωμεν να μας προφθάνουν τα γεγονότα. Η συμφορά ούτε μας ειδοποιεί ούτε διαπραγματεύσεις κάνει  μαζί μας.

Προθεσμίες μέσα εις την μάχην δεν δίδονται, όταν και όπου εδόθησαν απέβησαν μοιραίες. Οι ούτως αναμονή εκπνοής προθεσμιών αποτελεί στρουθοκαμηλισμόν.

Εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος «αδυνατεί;» να καθαρίση τον χώρον περί την κατοικίαν του ή οποιονδήποτε άλλον ιδιωτικόν του χώρον μέσα εις το χωριόμας, προσφερόμεθα – εις τα πλαίσια του εθελοντισμού, της καλής γειτονίας και επάνω απ’ όλα της προστασίας του χωριού μας – να έλθωμεν αρωγοί, προς αντιμετώπισιν του προβλήματος.

Εν κατακλείδι, επειδή προβλέπεται πολύ θερμό καλοκαίρι, κάνω έκκλησιν προς τους συμπατριώτες μου για αγαστήν συνεργασίαν μετά των αρμοδίων φορέων για ομαλήν μετάπτωσιν από την κατάστασιν της ηρεμίας εις την τοιαύτην της συμφοράς εκ πυρκαϊών. 

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος-Γεωργάκης 

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων

Εν Καμενιάνοις τη 15η Ιουνίου 2024