Εν Καμενιάνοις τη 14η Μαΐου 2024

Η Απελευθέρωσις των Ιωαννίνων

Σχετικά: α. Το από 29-4-2024 δημοσίευμά μου.

               β. Το από 2-5-2024 όμοιον. 

Εν συνεχεία των ανωτέρω σχετικών, τα οποία αφορούν το αντικείμενον του θέματος και εφιλοξένησε πλουσιοπαρόχως η Έγκριτος Εφημερίς Kalavryta Press του κ. Καμπέρου Χρήστου, έκρινα φρόνιμον να παραθέσω συμπληρωματικμά και το ακόλουθον φωτογραφικόν υλικόν, περιελθόν εις χείρας μου τελευταία.

  • Προέλασιν ευζώνων και 
  • Ήρωα των Πολέμων Θρυλικόν Ταγματάρχην, αδάμαστον Ιωάννην Βελισσαρίου.  

Η θέσις των προαναφερομένων φωτογραφιών είναι εις το από 2-5-2024 δημοσίευμάμου και εις τον χώρον: «… 2. Από το πρώτο φως της επομένης (20 Φεβρουαρίου) οι τρεις φάλαγγες του Β΄ Τμήματος Στρατιάς εξαπέλυσαν αιφνιδιαστικήν επίθεσιν με μεγάλην σφοδρότητα. Με μίαν τολμηράν και βαθείαν διείσδυσιν εις τον δυτικόν τομέα της τοποθεσίας, το 1ον Σύνταγμα Ευζώνων (8ον και 9ον Τάγματα Ευζώνων), το οποίον αποτελούσε την εμπροσθοφυλακήν της 2ας Φάλαγγος, κατώρθωσε να καταλάβη το χωριό Πεδινήν τις απογευματινές ώρες και να συνεχίση την καταδίωξιν των εχθρικών τμημάτων προς τα Ιωάννινα. Τα Τάγματα Ευζώνων δεν εσταμάτησαν εκεί, παρά την Διαταγήν του Διοικητού της 2ας Φάλαγγος για ανακοπήν της κινήσεώς των, αλλά εσυνέχισαν την καταδίωξιν. Έτσι, με προτροπήν του Ταγματάρχου Πεζικού Ιωάννου Βελισσαρίου, Διοικητού του 9ου Τάγματος Ευζώνων, κατέλαβαν τον Άγιον Ιωάννην. Η είδησις ότι Ελληνικές Δυνάμεις έφθασαν έξω από τα Ιωάννινα έπεισε την τουρκικήν διοίκησιν για το μάταιον της συνεχίσεως του αγώνος….».

 

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος-Γεωργάκης 

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων