2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Πλατεία Πετμεζαίων Καλάβρυτα), την 27η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, με φυσική παρουσία (διά ζώσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010), τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1του ν. 5043/2023 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 91), τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Αρ. Φυλ. 163/τ.1ο/6.10.2023), την με αριθμό εγκυκλίου 98 και Α.Π.: 8182/26.01.2024 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί των εορταστικών εκδηλώσεων έτους 2024: α) θρησκευτικής εκδήλωσης του Αγίου Αλεξίου, Πολιούχου της πόλεως των Καλαβρύτων, β) επετείου απελευθέρωσης των Καλαβρύτων την 21η Μαρτίου, γ) Εθνικής Παλιγγενεσίας την 25η Μαρτίου, στην Αγία Λαύρα» και δ) προεπαναστατικών γεγονότων στις Δημοτικές Κοινότητες Κλειτορίας, Λιβαρτζίου, Τουρλάδας – Λυκούριας (Φροξυλιά – Χελωνοσπηλιά) και Κέρτεζης.
2. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης του Δήμου Καλαβρύτων με το Δήμο Αποκορώνου Χανίων Κρήτης.
3. Περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ».
4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 35/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος (Δ.Μ.Κ.Ο.) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021.
5. Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ Δ.Ε.Π.ΑΝ., που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, την 1η Μαρτίου 2024.
6. Περί ορισμού ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου για τη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού ΄Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία».
7. Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 1 της ΚΥΑ 50025/2018 (Β4217).
8. Περί συγκρότησής της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας κατ’ άρθρο 70Α Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 4604/19.
9. Περί συγκρότησης επιτροπής για την εξέταση των δικαιολογητικών των αιτήσεων εγγραφής παιδιών, στον Παιδικό Σταθμό για το σχολικό έτος 2023-2024. (ΦΕΚ 4249/τ.Β/2017 άρθ. 3).
10. Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης υλοποίησης του προ υπολογισμού του Δήμου, Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023.
11. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 226/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επιβολής τελών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης έτους 2024 και αντικατάστασής της.
12. Περί ανάθεσης σε ορκωτούς λογιστές της υποβοήθησης του έργου της επιτροπής καταγραφής και απογραφής περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ» βάσει του άρθρου 29 του ν. 5056/2023.

13. Περί ανάθεσης σε ορκωτούς λογιστές της υποβοήθησης του έργου της επιτροπής καταγραφής και απογραφής περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» βάσει του άρθρου 27 του ν. 5056/2023.
14. Περί αποκριάτικων εκδηλώσεων 2024 στο Δήμο Καλαβρύτων.
15. Περί αιτημάτων επιχορήγησης των συλλόγων: α) Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων, β) Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κλειτορίας, γ) Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ψωφίδας και δ) Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού, για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων αποκριάτικων εκδηλώσεών τους.
16. Περί έγκρισης πραγματοποίησης παράστασης παιδικής σκηνής «Άτακτοι ΄Ηρωες» από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΠΛΕ στο χώρο του Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Καλαβρύτων στα Καλάβρυτα.
17. Περί έγκρισης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ), για την 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0011037446, έως 30/4/2024.
18. Περί ετήσιου αιτήματος Ο.Τ.Ε. για χορήγηση άδειας εκσκαφής τάφρου επί δρόμων – χώρων αρμοδιότητας του Δήμου Καλαβρύτων, για την κατασκευή του έργου: «Τεχνικές εργασίες κατασκευής και συντήρησης υποδομών ΟΤΕ».
19. Περί: α) προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού, β) εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή της Δήλωσης Προσχώρησης στη Σύμβαση, γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του «προϊόντος» του ως άνω δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού και δ) χορήγησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από 27-12-2023 Σύμβαση, στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δράσης με τίτλο α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης , γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης, που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», (Απόφαση έγκρισης υπαγωγής ΥΠΕΝ/Γρ/ΓΓΦΠΥ/55497/1422/18-5-2023).
20. Περί του από 30-10-2023 αιτήματος του Συλλόγου των Απανταχού Μπουμπουκιωτών «Ο ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ», Κοινότητας Μανεσίου για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μπούμπουκα, για πολιτιστικό κέντρο του Συλλόγου».
21. Περί ορισμού αντιπροσώπων του Δήμου στις έκτακτες και τακτικές γενικές συνελεύσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» μέχρι ανακλήσεως.
22. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Καλαβρύτων στις τακτικές-γενικές και έκτακτες συνελεύσεις της ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων Α.Ε. Ο.Τ.Α.» μέχρι ανακλήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λεωνίδας Βασιλόπουλος