Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου καλείται να εκλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων στην Ειδική Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλαβρύτων, πλατεία Πετμεζαίων, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:30, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 64 παραγρ. 9 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 5056/23 αντίστοιχα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1327/Α.Π.: 110556/23-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΟΥ46ΜΤΛ6-6ΕΟ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με την Αριθμό: Α172/2024 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Γεώργιος Ροδόπουλος